Psychológ a psychoterapeut pomáhajú svojim klientom v oblasti duševného zdravia, komunikácie aj vzťahov. V poslednej dobe ma vyhľadávajú  muži i ženy, ktorí majú rôzne partnerské ťažkosti. Snažím sa ich podporiť v tom, aby prišli na konzultácie obaja, ale nie vždy je to možné (a)lebo to nepovažujú obaja za dobrý nápad. Takže niekedy hovoríme o partnerských ťažkostiach len s jedným z partnerov. Často od nich počúvam ako už nevedia so svojim partnerom komunikovať, ako sa cítia byť nevypočutí a neuznaní.  Počúvam pozorne  a cítim aké veľké je ich trápenie. Sedím oproti nim a hľadám slová, ktoré im pomôžu sa o mňa oprieť, aby sa trápenie zmenšilo

Psychoterapia ako liečebná metóda rozhovorom. Nie vždy to ale platí, nakoľko smerov a prístupov v psychoterapii a psychologickej terapii existuje mnoho. Psychoterapii sa v histórií venovalo množstvo odborníkov, ktorí zakladali svoje smery podporené rôznymi teóriami a filozofiou a následne si získavali svojich nasledovníkov. Najznámejšími sú psychoanlýza, kognitívne behaviorálna psychoterapia (KBT), geštalt terapia, na emócie či na proces zamerané terapie, postmoderné smery v psychoterapii (systemické) a ďalšie. Psychoterapeuti si vyberajú „svoju psychoterapeutickú školu“ zväčša podľa vlastného zamerania a typu osobnosti. Často okrem „hlavnej metódy“ využívajú i t

Psychoterapia lieči a pomáha ľuďom naplno prežívať svoj život šťastne a plnohodnotne. Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozhovorom“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť klientom zmeniť ich uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý  umožní lepšiu kvalitu života. Psychoterapia nie je procedúra či zákrok vykonávaný terapeutom na klientovi. Je to skôr proces spolupráce medzi terapeutom a klientom, v rámci ktorého pracujú spoločne na užitočných cieľoch, ktoré pre úžitok klienta spolu dohodnú. Deje sa transparentne a s plným vedomým a súhlasom klienta. Akékoľvek neistoty a nejasnosti sa terapeut snaží

Encounter Group bol pojem v čase kedy psychológ a psychoterapeut Carl Rogers naplno využíval silu podporných skupín pri liečbe klientov a pacientov. Encounterové skupiny vychádzajú z princípov PCA, čo je skratka pre psychoterapeutický smer, ktorého hlavným predstaviteľom a autorom teórie je Carl R. Roger (1902 – 1987). Bol to americký psychológ, predstaviteľ humanistickej psychológie a zakladateľ takzvanej nedirektívnej psychoterapie. Rogers vytvoril svoju teóriu hlavne na základe vlastných skúseností s klientmi v psychoterapii. Potom, čo sedel s ľuďmi a rozprával sa s nimi, vypozoroval, že posun v terapii sa dostaví, keď sú splnené nasledovné tri základné podmienky: pojem kongru

Psychoterapia a logoterapia v praxi pri liečbe klientov. Počiatky jej vzniku a postupného rozvíjania existenciálnej analýzy a logoterapie sa spájajú s významnou osobnosťou viedenského neurológa, psychiatra a psychológa Viktora Emila Frankla (1905-1997). Už ako mladý gymnazista sa zaujímal o psychológiu a dopisoval si so zakladateľom psychoanalýzy Sigmundom Freudom. Neskôr sa oboznámil aj s individuálnou psychológiou Alfreda Adlera, z ktorej čerpal inšpiráciu v počiatkoch svojich štúdií. Frankl sa však dlho nedržal princípov psychoanalýzy, ktorá vyzdvihovala ako hýbateľa konania človeka „vôľu ku slasti“. Postupne opúšťal aj stanovisko individuálnej psychológie zdô

Chystáte sa študovať psychológiu ako vedný odbor alebo sa chcete v oblasti psychológie dovzdelávať ? Spomínate si ešte na prijímačky ? Ak ste sa ozaj usilovali dostať na psychológiu, tak ste si určite dali prihlášku na viac škôl a potom porovnávali podmienky prijatia, čo kde chcú, aké knihy máte zháňať a odhadolvali ste kde máte asi aké šance. Stihli ste sa pri tom všetkom zamyslieť nad tým, čo by malo (a čo určitie nie) byť po vás žiadané na prijímacích skúškach? Predtým ako sa zamyslíme nad skúškami, pripomeňme si, kde na Slovensku máme možnosť študovať dennou formou jednoodborovú 10 semestrálnu psychológiu. Titul magistra psychológie môžeme získať na štyro

Psychoterapia je liečebná metóda pre ľudí, ktorí majú v živote nejaký problém - či už v osobnom živote, partnerskom, alebo pracovnom. Psychoterapia je typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom. Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných prob

IQ inteligencia je pre život jedinca veľmi dôležitá. Ešte dôležitejšia je však EQ teda emocionálna inteligencia. Akademická inteligencia - akademická inteligencia zahŕňa schopnosť myslieť a vyjadruje sa vo forme verbálnej inteligencie, riešenia problémov a praktickej inteligencie. Je to schopnosť vykonať určité zadania, ktoré sú ohodnotené výchovným a školským systémom. Tu patrí napríklad schopnosť čítať, písať, počítať, myslieť logicky, vedieť presný význam cudzích slov či ovládať niekoľko svetových jazykov. Ľudia s vysokým IQ svoj potenciál využívajú v povolaniach, kde je potrebné uplatniť nadpriemerný všeobecný rozhľad, porozumenie vedeckých princípov

Narodenie postihnutého dieťaťa nesporne predstavuje psychickú záťaž, vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie, pričom stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného postihnutia v rodine je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ktoré umožňujú rodičom vysporiadať sa s novou životnou situáciou ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a inštitúcií pomáhajúcich skval

Učíme sa po celý život. Toto motto dnes skutočne platí dvojnásobne. V súčasnosti sa v Európskom priestore očakáva vytváranie podmienok pre celoživotné vzdelávanie dospelých a celoživotné učenie sa pre všetkých občanov. Spoločnosť, ktorej hlavným atribútom sa stávajú vedomosti, poznatky a informácie, vyžaduje vysokú odbornosť. A prinajmenšom tiež kvalitnú odbornú prípravu čo najviac ľudí pre otvorený trh práce. Za vzdelávanie sú zodpovední tak štát, ako aj zamestnávatelia ale i samotní občania. Tí sú vyzývaní k tomu, aby sa aktívne podieľali na procese celoživotného vzdelávania a učenia sa. Jednak v spojitosti s pracovnými úlohami, ale rovnako aj s inými úlo

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]