transakcna-analyza-psychoterapia

Individuálne transakčná terapia systémom „One on One“

Transakčná párová a rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová transakčná analýza pre kolektívy, skupiny a firmy

Transakčná analýza – predstavuje vtipnú a zrozumiteľnú psychologickú metódu, ktorá vznikla na báze psychoanalýzy a je zameraná na psychopatológiu. Transakčná analýza, vyvinutý švajčiarským psychiatrom a terapeutom menom Eric Bern. Je to forma modernej psychológie, ktorá skúma človeka vzťahy a interakcie. Berne sa inšpiroval teóriami osobnosti Sigmunda Freuda a spojil ich s vlastnými pozorovaniami ľudskej interakcie s cieľom vypracovať transakčnú analýzu.V terapia, transakčnú analýzu je možné použiť na riešenie interakcií a komunikácií človeka s cieľom vytvoriť a posilniť myšlienku, že každý jedinec je hodnotný a má schopnosť pozitívnych zmien a osobného rastu.Transakčná analýza popisuje, ako naše interakcie s inými ľuďmi súvisia s tzv. ego stavmi. Ego stavy sú spôsob myslenia, správania a komunikácie. Rodič – rozhoduje sa, čo je dobré/zlé bez premýšľania. Môže byť: starostlivý a kritický. Dieťa – reaguje na základe emócií, je spontánne a tvorivé. Môže byť: slobodné, poslušné, vzdorovité Dospelý – riadi sa logikou a rozumom, emócie sú v úzadí, je objektívy. Zakladateľom TA, aktívneho smeru dnes zastúpeného Medzinárodnou spoločnosťou pre transakčnú analýzu, je Eric Berne, kalifornský profesor, psychiater, autor niekoľkých učebníc transakčnej analýzy a skupinovej psychoterapie. Svoje praktické skúsenosti získaval striedavo v Carmele na brehu Tichého oceánu a v San Francisku. Aj on, ako veľa ďalších terapeutov inovátorov, prešiel psychoanalýzou, a to u Paula Federna a neskôr u Erika Eriksona. V súčasnosti TA nestojí proti psychoanalýze, ale kráča s ňou ruka v ruke využívajúc jej poznatky a nadväzuje na ňu. Dôraz avšak i naďalej kladie na pozitívne a humanistické prijatie druhého človeka.

 

Transakčná analýza individuálna, párová a skupinová:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– transakčná analýza individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– analýza šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ľudská komunikácia prebieha – medzi dvoma stranami, vysielateľom informácie a jej príjemcom. Môžeme ju rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, kde každá zo strán vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u toho druhého. Rozlišovanie Ego stavov má zásadný význam pre komunikáciu medzi ľudmi, ktoré Eric Berne nazýva transakciou. Priebeh i výsledok transakcie je závislý na tom, ktorý Ego stav je u jednotlivých komunikujúcich osôb práve aktívny. Podľa E. Berneho, zakladateľ TA, je možné každý stav Ega popísať ako pevne skĺbený systém pocitov a modelov správania. Každý jedinec má zrejme k dispozícii obmedzený repertoár takých stavov, ktoré nie sú rolami v hre, ale psychologickou skutočnosťou. Tento repertoár pocitov a modelov správania môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Dospelý – pri tomto ego stave človek objektívne hodnotí svoje okolie a zvažuje možnosti na základe skúseností. Pri rozhodovaní aj pri riešení problémov sa riadi logikou a rozumom. Dokáže najlepšie zhodnotiť realitu, pretože nie je zaťažený emóciami. Všetci máme v sebe rodiča, dieťa aj dospelého. Je potrebné si uvedomiť aký ego stav kedy používame. Najideálnejšie je, ak budeme komunikovať ako dospelý s dospelým. Čo sa lídra týka, tak v tradičnom ponímaní v sebe ukrýva starostlivého i kritického rodiča, dospelého, aj slobodné dieťa. Dokáže podporiť tím, stanoviť hranice, rozhodovať sa na základe faktov, no na druhej strane vie byť aj zábavný a kreatívny. No závisí to aj od konkrétnej situácie. V kreatívnych odvetviach sú lídri v stave ega dieťaťa prijateľnejší a naopak, v spoločnostiach s jasnou hierarchiou dosiahnu lídri v stave ega rodiča a dospelého lepšie výsledky.

Rodič – v stave odvodenom od rodiča človek cíti, myslí, koná, rozpráva a odpovedá ako jeden z jeho rodičov, keď bol ešte malý. I keď sa človek v tomto stave práce neprejavuje, ovplyvňuje tento stav jeho správanie, a to v podobe „rodičovského vplyvu“, pričom plní funkciu svedomia. Rodič sa prejavuje buď priamo, t. j. osoba reaguje tak, ako by skutočne reagoval jej vlastný rodič, alebo nepriamo, t. j. dotyčný reaguje tak, ako by si jeho rodič prial, aby reagoval. Stav Rodič je aktívny napr. pri výchove vlastných detí, jeho cena je taktiež v tom, že človeku umožňuje reagovať automaticky, bez riešenia podružností, čím ušetrí veľa času a energie. Ego stav Rodič môžeme ďalej rozdeliť na rodiča starostlivého a rodiča kritického. Starostlivý rodič sa prejavuje skutočným záujmom o druhého, poskytovaním podpory a ochrany – je silný a vzbudzuje rešpekt a úctu. Naopak rodič kritický je despotický a riadi sa mocou, ktorú v určitej situácii nad druhým získal.

Dieťa – každý človek v sebe ukrýva malé dievčatko či chlapčeka, ktorý cítí, myslí, koná, rozpráva a odpovedá rovnakým spôsobom ako daná osoba v určitom detskom veku. Dieťa nie je hodnotené ako detinské alebo nedospelé, ale ako príslušné určitému veku. Tento vek sa normálne pohybuje medzi 2 až 5 rokmi a zohráva tu podstatnú úlohu. Pre človeka je veľmi dôležité, aby porozumel svojmu Dieťaťu, a to nielen preto, že s ním bude po celý život, ale taktiež preto, že je najcennejšou súčasťou jeho osobnosti. Vedľa tienistých stránok reagovania bez rozumovej kontroly je totižto Dieťaťu vlastná i zvedavosť, tvorivosť, spontánnosť, túžba po poznaní a neskazená schopnosť prežívania. Podľa teórie TA môžeme tento ego stav ďalej rozdeliť na slobodné a prispôsobivé, ktoré ďalej delíme na poslušné a vzdorovité dieťa.

Ústrednou myšlienkou teórie transakčnej analýzy  teda je, že na seba môžeme nazerať ako na osobnosti, ktoré sa skladajú z troch súčastí, troch spôsobov bytia. Dieťa zahŕňa myšlienky, pocity a chovanie utvorené v priebehu nášho vývoja v detstve. Rodič obsahuje chovanie, myšlienky a pocity okopírované od ľudí, ktorí boli pre náš život dôležití a Dospelý je tá zložka, ktorá logicky rieši problémy „teraz a tu“, a to myšlienkami, pocitmi aj chovaním.

Transakčná analýza – je vďaka svojej mnohostrannej povahe najlepšie opísaná ako integračný prístup. Na rozdiel od eklektického prístupu, v ktorom praktický lekár vyberá najvhodnejšie nápady alebo techniky zo širokej škály teórií alebo modelov, integračný prístup nájde miesto spojenia medzi rôznymi modelmi, zjednotenými v novom modeli alebo teórii.. V rámci transakčnej analýzy sú napríklad rôzne školy. klasickej alebo katarálnej. Ako praktický lekár integruje koncepcie transakčnej analýzy, zvolí si školu, ktorá vyhovuje jeho spôsobu bytia alebo robí terapiu, alebo sa pohybuje v rámci rôznych prístupov v rámci tej istej teórie, takže ide o hľadanie cesty. ktoré najlepšie vyhovujú riešeným prípadom. V určitom zmysle začíname z teoretickej a praktickej základne a prejdeme k niektorým variantom, ako je to často v prípade psychoanalytikov. Jedným z veľkých úspechov transakčnej analýzy je, že navrhuje metodológiu a základné pojmy vyjadrené v jednoduchom jazyku a bez technických aspektov a na druhej strane uľahčuje metódy osobnej zmeny.

Transakčná analýza – je rozhodovacím modelom osobnosti, ktorý pomáha pochopiť vzťah s ostatnými a so sebou. To nám umožňuje cítiť a uvedomiť si, čo sme a čo potrebujeme a chceme. Zároveň nám umožňuje čeliť zmenám a umožňuje nám mať autonómiu a iniciatívu v našom osobnom rozvoji. Ciele transakčnej analýzy sú v podstate tri: vedomie, spontánnosť a intimita: byť vedomý je schopný rozlíšiť, čo je skutočné od toho, čo je fantázia. Je to sebapoznanie. Spontánnosť súvisí s vyjadrením myšlienok, pocity, emócie a potreby seba samého. Intimita je schopnosť otvoriť sa druhému, byť autentický a blízky. Nižšie sú uvedené niektoré z najdôležitejších aspektov tejto teórie. Transakčná analýza sa zameriava na: vzťahy, vo všetkých jeho formách: so sebou as ostatnými. Viera, že hlboká zmena dochádza prostredníctvom skúseností. Je to teória komunikácie ktoré analyzuje rôzne formy interakcie: medzi jednotlivcami, pármi, rodinami, organizáciami atď.. Umožňuje analyzovať a chápať iracionálne presvedčenie, impulzívne správanie, predsudky, ilúzie … Je to metóda individuálnej a skupinovej terapie, a zasahuje do kognitívnych, afektívnych, relačných, psychologických, behaviorálnych a osobnostných parametrov. Terapeut je aktívnym účastníkom jeho práce môže byť neutrálny pozorovateľ a to isté sa deje s klientom. V prípade záujmu o viac informácii nás prosím kontaktujte a dohodnite si osobné alebo online stretnutie.

 

Dĺžka a trvanie terapeutického a analytického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti transakčnej analýzy:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Transakčná párová alebo rodinná terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna analýza

  45
  terapeut | klient
  Individuálna transakčná analýza systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová transakčná terapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]