systemicka-terapia-systemika-psychoterapia

Individuálna systemická terapia systémom „One on One“

Systemická párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová systemická terapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Systemická terapia – je chápaná ako dialóg. Prebieha ako komunikačný proces, ktorý dáva zmysel. Nie je opravou alebo korektúrou človeka. Predstavuje dialóg expertov, ktorí analyzujú danú skutočnosť: KLIENT (ako expert na vlastný život) a TERAPEUT (ako expert na vedenie terapeutického dialógu). Cieľom terapie je viesť a podporovať klienta k svojpomoci. Kladie dôraz na rovnocennosť klienta a terapeuta ako partnerov vo vzájomnej spolupráci (terapii), podporuje nové uhly pohľadu na situáciu a život klienta, hľadá cesty ako klientovi čo najrýchlejšie dopomôcť, aby dokázal nájsť a využívať vlastné zdroje, ktorými disponuje a uplatnil ich aj v ťaživej oblasti. Pokiaľ hovoríme o systemických terapiách, popisujeme niekoľko modelov, ktoré sú vnútorne heterogénne v spôsobe práce s klientom, ako aj vo využití teoretických zdrojov. Pri širšom zovšeobecnení môžeme hovoriť o systemickom prístupe k terapii, ktorý sa koncom sedemdesiatich a v osemdesiatich rokoch dvadsiateho storočia vyvíjal zo systémových rodinných terapií. 

Systemický prístup – je v súčasnosti uznávaným v pomoci ľuďom s rôznymi ťažkosťami ako aj v sebarozvoji. Opiera sa o postmodernú filozofiu jazyka (Ludwig Wittgenstein) a dôraz kladie na lingvistiku a jazyk, významy, diskurzy. Jazyk je nástrojom, ktorým našu realitu vytvárame, či už ide o formu dialógu s druhými alebo o formu vnútorného dialógu. Preto touto cestou môže byť problematická realita tiež zmenená, čo je základné východisko pre terapeutický rozhovor.systemický prístup /SP/ vychádza z filozofie radikálneho konštruktivizmu E. Glasersfelda a H. Foerstera, z neurobiologickej teórie poznania H. Maturanu, z teórie sociálnych systémov N. Luhmanna a z klinickej teórie K. Ludewiga. Na počiatku osemdesiatych rokov minulého storočia sa vydelil z rodinnej terapie a prijal výrazne odlišné teoretické východíská. Ku hlavným metateoretickým princípom SP patrí presvedčenie o tom, že neexistuje poznanie „nezávislé na poznávajúcom subjekte“, ale iba poznanie „zúčasnených pozorovateľov“, nejestvuje jedno univerzum, ale iba mnohé „verzie sveta“, multiverzum, konštruované v ríši jazykových a rečových významov. Biologické systémy, vrátane človeka sú chápané ako autopoietické (samo-tvoriace sa) a zvonku lineárne neinštruovateľné. Poradca/terapeut/sociálny pracovník nie je potom expertom, ktorý priamo spôsobuje zmenu v klientovi, je však organizátorom špecifického vedenia rozhovoru, v ktorom môže zmenu podnecovať. Synteticky otázky systemického myslenia a klinickej teórie rozpracovali K. Ludewig, A. Schlippe a J. Schweitzer.

Piliérom systemického prístupu – je presvedčenie, že neexistuje nič dopredu dané ako ani objektívna pravda o živote, nijaký univerzálny návod na to, ako žiť. Naopak tvrdí, že jediná verzia reality, ktorá pre ľudí existuje, je tá, ktorú sami zažívajú- tá, ktorú si vytvárajú nepretržitými sociálnymi interakciami. Tieto „reality“ ľudia jedinečným spôsobom prežívajú a na základe toho reagujú práve na to, na čo reagujú a to pre nich špecifickým spôsobom. Systemicky poradcovia a terapeuti sa preto expertne zriekajú roly expertov na problémy druhých a na ich riešenie. Veria, že sami klienti a klientky sú najlepšími expertmi na svoj život. Terapeuti sú však expertmi na vedenie rozhovoru – pokiaľ sa dá, tak so všetkými členmi systému, ktorí spoločne ťažkosť vo vzájomných interakciách vytvorili a udržiavajú ju.

 

Systemické poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– systemická terapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– systemický prístup a poradenstvo pre klientov prezenčne (osobne) alebo online formou

 

Úlohou terapeutov – je v dialógu podnecovať žiaducu zmenu v smere rozpustenia klientových ťažkostí. Ponúkajú klientom pomoc, ktorá je užitočná, rešpektujúca a príjemná. Systemický prístup pomáha nájsť a posilniť osobné a sociálne zdroje klientov, ktoré im umožnia zvládať náročné životné situácie a výzvy. Nezameriava sa na hľadanie príčin ťažkostí, ale najmä na ich riešenia a pri tom sa orientuje na silné stránky a schopnosti klientov. Niekedy ťažkosti klientov vyplývajú z ich zotrvávania v problémových systémoch, ktoré sa môžu zdať stabilné, pevné nemeniteľné. Nemusí byť vždy možné a ani potrebné tieto systémy opúšťať ako niečo, čo sa pokazilo a treba sa toho zbaviť! Systemická terapia pomáha v dialógu problémové systémy vnímať, robiť a zažívať inak. Spoločným nachádzaním nových významov a možností klientov umožňuje rozpustiť pocit bezmocnosti, tiesne a neslobody.

Systemická terapia aktivizuje osobné a sociálne zdroje klienta. Zameriava pomáhanie viac naprítomné možnosti, ako na analýzu životnej histórie. Sústreďuje sa na riešenie problémov, nenárokuje si vypátranie ich príčin. Vyzdvihuje klientove silné stránky viac, než jeho zlyhania, či neúspechy. Skracuje terapeutický proces, prináša pomoc spravidla už po 3-5 terapeutických stretnutiach.

Systemická terapia – stavia na tom, čo klient dokáže a čo mu funguje v živote. Terapeut využíva cielené kladenie otázok – no nie preto, aby klienta skúšal či overoval jeho znalosti. Ale s otvorenosťou, rešpektom, úctou k jedinečnosti klienta, so záujmom o klientov príbeh a so zvedavosťou kladie otázky, ktoré umožňujú klientovi preskúmať svoju tému (ktorú sám prináša) z viacerých uhlov pohľadu a nadobudnúť nový rozmer vnímania a prístupu. Terapeut sa na žiadosť klienta pripája k nemu a stáva sa jeho sprievodcom v danej životnej etape. Spojenectvo medzi klientom a terapeutom a ich vzájomný rozhovor je to, čo klientovi prináša zmiernenie až „rozpustenie“ jeho ťažkostí, rozvíja možnosti riešenia a nové funkčnejšie stratégia pre klienta.

Terapeut neprichádza – s ponukou hotových riešení, ani so „zázračným návodom“ na život, ale vytvára priestor, aby si klient pri takejto spolupráci mohol v rozhovore nájsť riešenie, ktoré bude jemu šité na mieru (t.j. preňho ako originál a pre jeho osobitú situáciu). Psychoterapia, samozrejme, nie je liekom na všetko a má svoje indikácie a kontraindikácie. Každopádne, môže byť silný nástroj pri rozvoji osobnosti a získavaní jej stability, objavovaní starých a nových zdrojov klienta, pri podpore mechanizmov zvládania náročných a krízových situácií, odhaľovaní nefunkčných stratégií či zvykov a nachádzaní ich funkčnejších alternatív, podporou pri hľadaní riešení aktuálnych ťažkostí (vzťahových, osobných) ako aj pri podstupovaní významných rozhodovaní a pod. V prípade záujmu o viac informácii, poprípade termínoch možného stretnutia – nás kontaktujte osobne, sme tu pre Vás.

 

Dĺžka a trvanie poradenského stretnutia a terapie:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti systemickej terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov terapie a poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Systemická párová alebo rodinná terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna systemická terapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová systemická terapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]