supervízia a supervízne poradenstvo v praxi

Individuálna odborna supervízia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná supervízia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná supervízia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Supervízia môže byť veľmi odporúčaným nástrojom profesijného rastu odborníkov v pomáhajúcich profesiách, môže byť štandardom kvality sociálnych či zdravotných služieb, ba dokonca aj nariadením legislatívy, ale nikdy nebude uvedená do reálnej praxe bez osôb, organizácií, inštitúcií, či skupín, ktoré si budú vedomé jej významu pre seba a profesijnú činnosť, ktorú vykonávajú. Jedinci, ktorí sú účastníkmi supervízie, sa zvyčajne nazývajú supervizanti. Ak sú účastníkmi supervízie viacerí jedinci, hovoríme o supervíznej skupine. Veľkosť skupiny je závislá na počte supervidovaných, za ktorých je supervízor zodpovedný. Vo všeobecnosti mali byť štyria alebo piati supervizanti, výnimku môžu tvoriť supervízne stretnutia na princípe bánintovských skupín. Supervízor by mal byť vysoko profesionálny odborník, ktorý koná s vysokou mierou empatie, úcty, pravdivosti, flexibility, záujmu, zaujatosti a otvorenosti. Supervízori neposkytujú klientovi priame služby, ale nepriamo ovplyvňujú služby, ktoré sú klientovi poskytované priamo supervidovaným.

 

Supervízne poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a supervízorov s dlhoročnou praxou
– odborná supervízia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– supervízia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Supervízia je metóda – kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora. Vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom, pomáha rozširovať alternatívne postupy a slúži rovnako ako účinná prevencia syndrómu vyhorenia. Využíva postupy, pri ktorých jednotlivci, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách.

Supervízor je odborník – s vysokým odborným aj ľudským potenciálom. Kvalifikovaný supervízor má certifikovaný výcvik supervízie, čomu by mali predchádzať dlhoročné skúsenosti s vlastnou praxou priamej práce s klientom. Supervízor je expertom na proces, organizuje príležitosť k reflexii práce supervidovaných a za pomoci výberu vhodnej podpornej supervíznej štruktúry napomáha k nachádzaniu nových možností, perspektív a nadhľadu.

Supervízia je určená – pre každého, kto chce pomáhať zodpovedne. V súčasnosti povinnosť supervízie priamo vyplýva pre pracovníkov detských domov a krízových centier (Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele), pracovníkov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele) a pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách)

Hlavnými cieľami supervízie sú ,,verifikácie správnosti postupov pri práci s klientom, rodinou, skupinou, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom v jeho najlepšom záujme.

Supervízne poradenstvo – počiatky supervízie nachádzame v ekonomickom prostredí anglicky hovoriacich krajín, postupne však prenikla a stala sa významnou súčasťou predovšetkým v pomáhajúcich profesiách. Využíva sa aj v školstve, medicíne, či ako nástroj riadenia a kvality v rôznych organizáciách. V našom príspevku budeme poukazovať predovšetkým na jej typy, funkcie, ciele a zameranie v poradenskej práci. Definícií supervízie v odbornej literatúre je mnoho. Supervízia podľa Vaska (2012) je metódou kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí, ktoré dosahuje odborník za pomoci kvalifikovaného supervízora prostredníctvom reflexie, podpory, supervíznych metód a techník. Supervízia chráni užívateľa služieb pred „poškodením až zneužitím“ .Jedným zo zakladateľov supervízie tak ako ju dnes poznáme je maďarský, neskôr britský psychoanalytik Michael Bálint, podľa ktorého najdôležitejším liekom pre pacienta je samotný terapeut a jeho vzťah k pacientovi. Začiatky supervízie na Slovensku, respektíve v Československu sa spájajú s psychoterapiou a kreovaním výcvikov začiatkom 70. rokov, ktoré  nadväzovali na odborné vzdelávanie psychoterapeutov. Výraznejší posun nastal  v 80. rokoch, kedy sa začalo rozvíjať hnutie bálintovskej supervízie, ktoré zasiahlo širšiu sieť pomáhajúcich profesií zameraných na poradenskú a sociálnu činnosť.

 

Supervízia pracuje metódou – sebareflexie, zakladá sa na poznatkoch a teórii z psychológie, sociológie, sociálnej práce. Hlavnými cieľami supervízie sú ,,verifikácie správnosti postupov pri práci s klientom, rodinou, skupinou, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom v jeho najlepšom záujme. Delenie supervízie na typy: konzultanská, riadiaca, tútorská, výcviková, interná, externá. Supervízia pochádza z latinského jazyka. Z prekladu je super vyššie a visio znamená pohľad. Supervízia je metóda nepretržitého zvyšovania profesionálnej kompetencie odborného pracovníka, vedie k samostatnému vykonávaniu profesie a zároveň chráni klienta pred nekompetentnými zásahmi. Supervízia vyjadruje tiež status a odbornosť pracovníka. Zahŕňa v sebe integráciu osobných vlastností odborného pracovníka.  Asociácia európskych národných supervíznych organizácií (ANSE) hovorí o supervízii pre profesionálov z rôznych kontextov, napr. pedagogika, andragogika, personálna práca, organizačný rozvoj, zdravotníctvo, psychoterapia, rôzne druhy poradenstva, sociálna práca, manažment, obchod a podobne.

 

Dĺžka a trvanie supervízneho stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania supervízneho stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma supervíznych stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti supervízie:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny supervíznych stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2021)
Cieľová skupina klientov supervízie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová supervízia

  67
  poradca | pár-rodina
  Odborná párová alebo rodinná supervízia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna supervízia

  47
  supervízor | klient
  Individuálna odborná supervízia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová supervízia

  77
  supervízori | skupina
  Skupinové odborná supervízia pre tímy, skupiny a firmy

  Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

  Read More

  Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

  Read More

  psychológ | psychoterapeut | coach

  Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

  Read More

  lektorka | mediátor | supervízorka

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]