socialno-psychologicky-vycvik-spv-kurz

Kurz SPV sociálno psychologický výcvik je určený pre všetkých záujemcov o poznanie seba samého a poznanie iných ľudí v osobnom aj pracovnom živote. Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Poslucháči sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme. cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom SPV výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a fungovaní v sociálnej skupine. Poslucháči sa oboznámia s komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať záťažové situácie.

 

Absolvent vzdelávacej aktivity SPV výcvik v praxi:
– získa základné komunikačné zručnosti pre prácu s klientom,
– bude vedieť analyzovať svoje slabé stránky v procese komunikácie,
– nadobudne zručnosti a techniky pre lepšie poznávanie iných a seba
– bude vedieť efektívne komunikovať a viesť poradenský rozhovor v praxi
– získa kompetencie pre prácu s rôznymi typmi klientov, naučí sa riešiť konflikty
– bude vedieť akceptovať etické princípy v komunikačnom procese a vo vzťahoch
– bude vedieť spracovávať neštandartné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie a iné

 

Účastník kurzu SPV výcvik sa naučí lepšie poznať svoju osobnosť, získa obraz sám o sebe, naučí sa motivovať sám seba, diagnostikovať iné osobnosti, techniky ako sa presadiť nielen na trhu práce, a tieto nové vedomosti mu zvýšia šancu na úspech pri jednaní so zamestnávateľmi či inými osobami (klienti, spolupracovníci,…). Absolvent sa uplatní pri práci s človekom, pri riešení niektorých kolízií, ktoré očakáva prax a zamestnávateľ v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Zároveň jeho získané vedomosti a zručnosti posilnia jeho sebakompetenciu pri orientácii v bežnom živote.

Sociálno-psychologický tréning sa spravidla realizuje ako intenzívny krátkodobý blokový kurz, ktorého teoretickým východiskom je najmä aplikovaná sociálna psychológia. Preto ho môžeme považovať sa špecifickú formu vyučovania psychológie. Okrem vyššie uvedených cieľov môže byť tréning aj cestou ako prakticky precvičiť a upevniť praktické oblasti psychológie.

Účastník SPV výcviku – sa po absolvovaní naučí sa lepšie poznať svoju osobnosť, získa obraz sám o sebe, naučí sa motivovať sám seba, diagnostikovať iné osobnosti, techniky ako sa presadiť nielen v kariernom či osobnom živote, a tieto nové vedomosti mu zvýšia šancu na úspech pri jednaní so zamestnávateľmi, manažérmi či inými osobami (klienti, spolupracovníci,…).Výcvik je realizovaný ako kombinácia zážitkových aktivít, doplnených krátkymi teoretickými vstupmi k riešeným problémom: zoznamovacie techniky, spätná väzba, komunikačné techniky, sebapoznávanie a poznávanie iných, tvorivé aktivity. Dôležitou súčasťou výcviku je vytvoriť priestor pre vzájomné poznávanie sa, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie pocitov z vlastného prežívania a odstránenie prípadných bariér v komunikácii a tvorivom prístupe. SPV výcvik sa šije na mieru konkrétneho klienta – individuálne alebo kolektívne.

 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní sociálno psychologického tréningu získate ako odborník, poradca, alebo sociálny pracovník ďalšie potrebné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať s vlastnými zdrojmi, narábať so stresom, pracovať so skupinou, poznať viac sám seba, pracovať s klientami, vedieť efektívnejšie poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblastiam pomáhajúcich profesií, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a mnoho mnoho iného.

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „SPV výcvik“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (vzdelávanie organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]