socialna-praca-socialne-poradenstvo

Sociálne poradenstvo realizované systémom „One on One“

Odborné párové alebo rodinné poradenstvo pre pár alebo rodinu

Skupinové odborné poradenstvo cielené na rodinu

Sociálna práca v praxi – je praktická činnosť, ktorá je zameraná na predchádzanie alebo úpravu problémov jednotlivcov, rodín, skupín, komunít, na riešení ktorých sa sociálni pracovníci podieľajú prostredníctvom organizovaných sociálnych služieb. Sociálna práca je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci, voľba a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia. Sociálna práca je špecifická odborná činnosť, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, rodín, skupín a životného prostredia v ktorom žijú a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím schopností osôb medziľudských vzťahov a zdrojov, poskytovaných spoločnosťou. Je službou klientom  ( jednotlivcom, rodinám, skupinám, komunitám). Sociálna práca ako praktická činnosť je profesionálna aktivita , ktorá umožňuje jednotlivcovi, skupinám, a komunitám, identifikovať , to jest eliminovať a riešiť alebo aspoň zmierniť osobné, skupinové, sociálne problémy alebo vplyvy prostredia, ktoré na nich vplývajú negatívne

Sociálne poradenstvo v praxi – je založené na vzťahu pomoci v sociálnej práci s klientom, pričom poradca má snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie orientoval vo svete a vyrovnal so životom. Sociálne poradenstvo je preto profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity. Je to odborná činnosť, resp. súbor činností, ktoré majú priviesť klienta k samostatnému, zodpovednému riešeniu vlastného problému, ktorý vznikol ako dôsledok stretu klientových ašpirácií so sociálnou realitou. Sociálne poradenstvo a sociálne služby sú dve neoddeliteľné činnosti z hľadiska sociálnej práce. Pôsobia ako spojené nádoby, navzájom súvisia a navzájom sú prepojené. Nie je možné poskytovať sociálne služby bez sociálneho poradenstva. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa sociálne poradenstvo chápe ako poskytovanie sociálnej služby, ktorá patrí medzi odborné činnosti.

Sociálne odborné poradenstvo – je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, ktoré klientovi okamžite pomôžu zvládnuť situáciu, či vyriešiť problém. Mnohí klienti prichádzajú do poradne s neprimeranými očakávaniami, že poradca za nich všetko okamžite vyrieši a oni nebudú musieť do riešenia investovať čas, vlastnú prácu a námahu. Úlohou poradcu je už v prvej fáze kontaktu s klientom korigovať tieto neprimerané očakávania a poskytnúť klientovi reálny pohľad na možnosti poradenstva a poradcu. Užitočnejší je širší pohľad na poradenstvo a jeho možnosti, ktorý ho chápe ako metódu vzdelávania a výchovy, metódu redukovania emocionálneho napätia, metódu o pomoci človeka pri riešení problémov a pri hľadaní nových primeraných foriem života. Klient by sa mal podieľať na analýze problémov, pokúsiť sa lepšie poznať sám seba, pochopiť motiváciu a kauzalitu svojho správania a hľadať nový systém fungovania vo svete. Poradca by mal byť iba katalyzátorom, ktorý umožňuje a uľahčuje tento proces. Poradenstvo sa významne zameriava tiež na aktivizáciu občanov pri prekonávaní alebo náprave nepriaznivej sociálnej situácie. Konečným cieľom sociálneho poradenstva je teda mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov občana pri riešení sociálnej núdze občana. Rozlišujeme tri úrovne sociálneho poradenstva:

Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – ide o rozhovory s klientom s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinnej metodiky zvládania jeho krízových situácií a problémov. Sociálny pracovník poskytuje základné informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach a existujúcich formách pomoci.

Odborné sociálne poradenstvo – mal by ho vykonávať vysokoškolsky vzdelaný odborník špecializovaný na profesiu sociálneho poradcu v ambulantných alebo rezidenciálnych sociálnych inštitúciách. Je určené klientovi, pri ktorom sa ukázalo základné poradenstvo ako nepostačujúce pre odstránenie problémov.

Špecializované sociálne poradenstvo – poskytuje sa v situácii, keď problémy klientov vyžadujú špeciálne vedomosti, zručnosti a využívanie poradenských postupov v rámci organizačne rozvinutého a profesionálne zabezpečeného poradenstva v Centrách poradensko-psychologických služieb. Poradca na prvej úrovni plní väčšinou úlohy informačného a distribučného charakteru, poradca na druhej úrovni sa zameriava na riešenie reálnych problémov klienta, ktoré majú skôr krátkodobý charakter a poradca na tretej úrovni sa orientuje na určitú oblasť sociálnych problémov alebo na určitý okruh sociálnych klientov.

Rola poradcu v poradenskom procese závisí od poradenského prístupu. poradca môže pracovať direktívne, preberať zodpovednosť za riešenie prípadu do svojich rúk, štrukturovať jednotlivé sedenia, uplatňovať techniky práce s klientom. V nedirektívnom prístupe pôsobí poradca ako katalizátor v procese riešenia problému, pomáha klientovi nachádzať skryté potenciály a sprevádza ho v ťažkej životnej situácii. Nestavia sa do pozície, že vie čo je pre klienta najlepšie, pomáha klientovi vyjasňovať si jednotlivé alternatívy riešenia problému, al zodpovednosť za výber a zvolenú cestu necháva na klientovi. Ďalej základným pracovným nástrojom poradcu je v prevažnej väčšine on sám preto je nevyhnutné, aby sa dobre poznal.

 

Medzi hlavné poradenské prúdy patria tri systémy poradenských prístupov:
I. Dynamický prístup – založený na princípe determinácie súčasného správania minulosťou a využívaní príncípu kauzality.
II. Behaviorálny prístup – vychádza z predpokladu, že každé správanie je výsledkom toho, čo sa človek naučil alebo nenaučil.
III. Experimentálny prístup – vníma človeka ako aktívnu bytosť s potenciálom k ďalšiemu rastu, preto sa nesústreďuje na odstránenie symptómu, či rekonštrukciu osobnosti podľa cieľov poradcu.

Podľa charakteru sociálnych klientov – môžeme rozlišovať sociálne poradenstvo na: poradenstvo pre sociálnych klientov, poradenstvo pre nezamestnaných a zamestnávateľov, poradenstvo pri voľbe povolania, školské sociálne poradenstvo, sociálne poradenstvo v nadväznosti na oblasť zdravotníckej starostlivosti o človeka súvisiacej s adaptáciou chorého alebo zdravotne znevýhodneného jednotlivca na sociálne prostredie a fyzické prostredie vlastnej existencie, sociálne poradenstvo pre osoby sociálne neprispôsobivé.

Podľa cieľa, ktorý má byť poradenstvom – dosiahnutý môžeme sociálne poradenstvo rozčleniť na: prevenciu, psychickú a sociálnu stabilizáciu sociálneho klienta, pomoc pri spoznaní a zhodnotení osobného a sociálneho, pomoc pri rozvoji osobného a sociálneho potenciálu potrebného na prekonanie soc. negatívnej situácie, motiváciu, aktiváciu, sociálne poradenstvo v iných súvislostiach pomáhajúce zabezpečovať sociálnu pomoc

 

Dĺžka a trvanie sociálneho poradenstva:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania sociálneho poradenstva:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma sociálneho poradenstva:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti sociálneho poradenstva:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny sociálno poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov sociálneho poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová poradňa

  55
  poradca | pár-manželia
  Odborná párová sociálna práca pre pár-manželov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna poradňa

  45
  poradca | klient
  Individuálne sociálne poradenstvo „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Rodinná poradňa

  65
  poradca | rodina
  Skupinová sociálna práca pre rodiny a komunity

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]