satirova-terapia-psychoterapia

Individuálne satirova terapia realizovaná systémom „One on One“

Odborná satirova terapia poradenstvo pre pár alebo rodinu

Skupinová satirovej terapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Model Satirovej pracuje – s jednotlivcom, párom i rodinou. Ide o psychologický a psychoterapeutický smer cielený na zlepšenie kvality života klientov. Pri práci sú členovia rodiny povzbudzovaní ku zmene komunikačných vzorcov tak, aby sa všetci členovia mohli pohnúť zo stavu prežívania bolesti, stresu a ohrozenia k zdraviu a rovnováhe, súčasne so smerovaním k naplneniu základných cieľov každého člena rodiny. Podporuje pritom vnútornú zmenu a životný rast človeka, zmenu motivačného nastavenia, ale aj zmenu správania sa jedinca vo vzťahu k iným ľuďom i k sebe. Model kladie dôraz na pozitívne orientovaný transformačný model terapie. Cieľom je v prítomnosti zmeniť dopad minulého negatívneho alebo patogénneho zážitku či udalosti a aktivizovať tak liečivý proces. Stavia na poznaní, že človek s podporou vnútorných zdrojov zmení nielen svoje správanie, ale i svoje bytie tak, aby žil v zhode so svojim vnútorným prežívaním. Patogénne príznaky ustupujú vtedy, ak vplyvom nových zážitkov sa pozitívne mení vonkajšie správanie, poznanie, ale i emočné prežívanie a motivácia človeka. Terapeut s klientom nadväzuje kontakt, buduje s ním bezpečný vzťah a zodpovedá za proces terapie. Model Virginie Satirovej používa aj meditácie a prispieva k zmene života ľudí prostredníctvom vizualizácie či hlbokého dýchania. 

 

Satirovej terapia a poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– satirova psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– satirovej terapia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Model Virginie Satirovej – sa venuje komunikácii a vzťahom medzi všetkými členmi rodiny, kladie dôraz predovšetkým na pozitívnu hodnotu človeka a jeho rastové možnosti. Sústreďuje sa na proces zmeny od patológie k efektívnemu využívaniu zdravého potenciálu života. Virginia Satirova je predstaviteľkou americkej humanistickej psychológie a priekopníčkou rodinnej terapie. Zaujímala sa o zákonitosti ovplyvňujúce vzťahy v rodine, ktoré prispievajú k zdraviu. Vypracovala metódy pre skvalitnenie komunikácie a iných procesov v organizáciách a rodinách. Poukázala na súvis medzi pocitmi nízkeho sebahodnotenia s rôznymi spôsobmi komunikácie. Zakladateľka tohto modelu psychoterapie Virginia Satirová aplikovala systémové myslenie do psychoterapeutickej praxe. Jej prínosom je práca s bio-psycho-sociálno-spirituálnymi dimenziami rodinného kontextu, ktorý je základnou determinantou utvárania vnútorných konštruktov človeka, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú jeho vývinový potenciál a konkrétne životné prejavy. Kladie dôraz na komunikačný proces a na vytvorenie a aplikáciu špecifických nástrojov na uchopenie integrovaného intrapsychického a interpersonálneho sveta človeka. V súčasnosti sa tento psychoterapeutický prístup rozvíja v mnohých krajinách na všetkých kontinentoch.

Spolupracovníci a nasledovníci – Virginie Satirovej, osobitne John Banmen a Maria Gomori, rozvinuli Model rastu do jeho terajšej podoby, známej ako Transformačná systemická terapia podľa Satirovej (TSTS). TSTS sa používa v psychoterapeutickej praxi pri práci s jednotlivcom, s párom, rodinou alebo so skupinou. Pre tento prístup je charakteristické spájanie intrapsychického a interpersonálneho systému so systémom pôvodnej rodiny klienta. Kladie dôraz na proces terapie, zameraný na pozitívne orientovaný transformačný proces, ktorý prostredníctvom zážitku vedie k zmene bytia jednotlivca vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom a ku kontextu svojho životného miesta, času a prostredia. Pôsobí v smere zmeny dopadu patogénne pôsobiacej udalosti alebo zážitku z minulosti na prítomnosť a podporuje životný rast človeka prostredníctvom štyroch základných metacieľov – dosiahnuť kongruenciu, dosiahnuť vysokú sebaúctu, dosiahnuť vnútornú voľnosť pri rozhodovaní, prijímať zodpovednosť za seba a svoj vnútorný stav. Prístup zdôrazňuje význam kongruencie u terapeuta a prácu na jeho celoživotnom raste ako podmienke účinnosti v procese terapie

Satirová pri svojej práci so skupinami používala sochanie – vytváranie živých obrazov pomocou sôch. Slúžilo jej na vyjadrenie vnútorných procesov pomocou navonok viditeľných telesných polôh. Priniesla tak do poradenskej práce s klientom celkom nové nástroje, ktoré pomáhajú aj dnešným terapeutom v poradenských procesoch.

Virginia Satirová – sa obdobne, ako mnohí iní terapeuti pred ňou, súčasne s ňou a aj neskôr, zaoberala intenzívne súvislosťou medzi kvalitou vzťahov medzi rodičmi a deťmi a ich psychickým zdravím. Neskôr, rok pred svojou smrťou v roku 1987 v Crested Bute, Colorado, vyjadruje svoju skúsenosť, že „v konkrétnej vnútornej bolesti každého jednotlivca je možné vidieť niečo univerzálne“. Podľa jej presvedčenia veľká časť bolesti, ktorá vzniká v detstve a pretrvá aj do dospelosti, je spojená s lojalitou k vlastným rodičom: dieťa ich túži milovať a byť milované a súčasne ak z nejakého dôvodu – kvôli určitej prekážke túto lásku necíti, trápi sa a prežíva bolesť. Satirová nadviazala na objaviteľskú prácu Sigmunda Freuda o význame rodičov a včasného detstva. Ako „detektív na rodičov“, ktorým sa na základe mnohých detských záhad o zložitosti vzťahov medzi rodičmi a aj prarodičmi a ich moci nad dieťaťom zaumienila v dospelosti stať, už ako renomovaná terapeutka skúmala ďalej vzťah medzi tým, čo sa ľudia naučili vo svojich rodinách a ich správaním. Videla ľudí, ako sa pokúšajú zbaviť svojich negatívnych skúseností z detstva spôsobmi, ktoré im zjavne nepomáhali. Hľadala odpovede na otázku, ako sú veci usporiadané a čo by sa dalo zmeniť. Hlavnou snahou je vidieť klienta ako človeka, stretnúť sa s ním ako s ľudskou bytosťou. Toto poslanie zdieľa spolu s C. Rogersom. Často sa odborníci v práci s ľuďmi skrývajú za roly a klienti dostávajú nálepky. Tu to tak nie je, čo veľmi napomáha klientom cítiť sa akceptovaní, bez súdenia. Najmä pri práci s klientmi zo sociálne veľmi znevýhodneného prostredia je skutočne dôležité akceptovať ich. Tento pocit niektorí zažijú po prvýkrát v živote až pri takomto stretnutí.

Zmyslom psychoterapie – nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie psychoterapeutického stretnutia:   70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná psychoterapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna satirova psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová satirova psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]