Psychologické vyšetrenie vodičov | testy

 

Ponúkame v rámci našich služieb aj komplexné psychologické vyšetrenie vodičov. Spôsobilosť vodiča hodnotíme na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zisťovanie periférneho vnímania podnetov, úrovne reakčného času, individuálnych osobnostných charakteristík, senzomotorickej reaktivity, ako aj na posúdenie ostatných schopností, ktoré výrazne ovplyvňujú vedenie vozidla. Ak ste profesionálny vodič, inštruktor autoškoly, žiadateľ o vodičské oprávnenie na skupinu C, D, E, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy, alebo vodič vozidla nebezpečného nákladu, či vodič skupiny „B“ a máte nad 65 rokov, alebo ste sa dopustili troch závažních dopravných priestupkov, zavinili ste vážnu dopravnú nehodu, viedli ste motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky, potrebujete absolvovať psychotesty na získanie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča. Od 1. 1. 2013 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.).

 

Psychologickému vyšetreniupsychologické posúdenie pozostáva z testov, ktoré preveria Vaše všeobecné rozumové schopností, reakčné schopností, pozornosť v záťaži, štruktúru osobností, osobný rozhovor a správanie sa počas vyšetrovania. Využívame najmodernejšie psychodiagnostické metódy spoločnosti Schuhfrie dvrátane testu perimeter pre špeciálne skupiny vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov s nebezpečným nákladom je povinný podrobiť sa: žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE + pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65  rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu  Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových  služieb.

Posudzovanie psychickej spôsobilosti – na vedenie motorového vozidla sa týka najmä profesionálnych vodičov a vodičov, ktorí urobili priestupok, na základe ktorého im bol odobratý alebo dočasne zadržaný vodičský preukaz. Základným kritériom je posúdenie psychických schopností, medzi ktoré patria: všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni, podpriemeru populácie, gramotnosť, výkonové dispozície minimálne na úrovni 33. percentilu v populácii v oblastiach ako: pozornosť v záťaži, psychomotorické tempo, senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť reakcií na podnety), reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí, meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a u vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad, pamäť, iné. Okrem psychických schopností sa posudzujú aj faktory osobnosti, pri ktorých sa skúma najmä: nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie, emocionálna labilita, nízka úroveň racionálnej regulácie správania a tolerancie negatívnych afektov, nízka adaptácia na zvládanie životných situácií, záťaže a vyhodnotenie dopravných situácií.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi – vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí Vyšetrenie podľa zákona môže vykonávať dopravný psychológ s Certifikátom na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1 hodinu. Na vyšetrenie si treba priniesť: občianský preukaz, vodičský preukaz, okuliare, ak ich používate. Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade. Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate: doklad o psychickej spôsobilosti, kartičku.

Ako sa psychotesty vykonávajú – psychotesty pre vodičov sa vykonávajú individuálne alebo hromadne (skupinovo) v našom centre alebo priamo na vašom pracovisku pomocou psychodiagnostických metód na PC a prípadne papierových testov a dotazníkov.

Ako sa na psychotesty pripraviť – na psychologické testy sa nedá nijak zvlášť dopredu pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie: “Buďte odpočinutí, otvorený a hlavne sami sebou. Výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. Hoci psychológ o posudzovanom uchádzačovi podáva správu, je viazaný etickými pravidlami a so všetkými získanými informáciami musí zaobchádzať ako s dôvernými.príďte na psychotesty oddýchnutí, dobre naladení, v triezvom stave, v psychickej pohode, bez akútneho prejavu ochorenia. Obavy z vyšetrenia sú zbytočné.

Ako prebiehajú psychotesty – vodič vyplní vstupné formuláre, absolvuje rozhovor s psychológom a testovú „batériu“. Dosiahnuté výsledky sa vyhodnotia. Po splnení požiadaviek vodič získa doklad o psychickej spôsobilosti.

Čo si priniesť na psychotesty – prineste si občiansky preukaz, vodičský preukaz, okuliare na čítanie (ak ich potrebujete), dobrú náladu, zdravú odvahu a prípadne nealkoholický nápoj pre Vaše občerstvenie.

Testy pre profesionálnych vodičov – musia basolvovať vodiči skupiny „C“; „D“; „E“ a ich podskupín, vodič kuriér, doručovateľ, poštovej služby, vodič taxi služby, vodič vozidla s nebezpečným nákladom, vodič s vozidlom s právom prednostnej jazdy inštruktor autoškoly, vodič „ťažkých mechanizmov“, žiadateľ o vodičské oprávnenie skupíny „C“; „D“, „E“

Testy pre vodičov skupiny „B“ –  musia absolvovať podľa zákona vodič nad 65 rokov, vodič s tromi závažnými priestupkami, vodič, ktorý zavinil dopravnú nehodu, vodič, ktorý požil návykovú látku, vodič na vyžiadanie lekára

 

Čo je psychická spôsobilosť – najviac sa dozvieme v §88 vyššie spomenutého zákona. My pre vás vyberáme len to najpodstatnejšie. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom. Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba (podľa rozsahu, pokojne to môže byť aj 80 – 100 eur).

Náklady spojené s posudzovaním – psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom. Ide o naozaj hĺbkové posúdenie jeho schopností a osobnosti. Otázkou už len zostáva, do akej miery je možné skutočne posúdiť osobnosť človeka psychotestami, kde väčšinou každý odpovedá sám za seba. V každom prípade by si mal každý šofér uvedomiť, aké správanie a schopnosti sú pri šoférovaní dôležité a čo je naopak nežiadúce. V prípade záujmu o psychologické vyšetrenie nás kontaktujte osobne, písomne alebo telefonicky.

Informácie - objednávky - rezervácie

   

  psychodiagnostika-psychologicky-test-psycholog-testovanie-deti-dospely

   

  psychologicke-testy-psychodiagnostika-psycholog-testovanie

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]