Psychológia ako veda o psychike

 

Psychológia je veda o psychike, duševnom zdraví, duševných chrobách, pomoci a podpory vďaka psychologickým metódam a prístupom. mladou vednou disciplínou, ktorá vznikla v 19 storočí. Aj napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť už v staroveku pri filozofoch, ako bol Platón, Sokrates či Aristoteles. Práve oni skúmali dušu a zaoberali sa ňou. Chápanie duše je pri tom pre psychológiu to najdôležitejšie, lebo práve duša ovplyvňuje psychiku človeka. Pojem „psychológia“ sa skladá z dvoch gréckych slov „psyché“ (duša) a „logos“ (veda). Všeobecne sa teda dá psychológia charakterizovať ako veda o duši. No dnes v čase, keď si psychológia našla svoje miesto v systéme vied, existujú presnejšie definície psychológie.

 

Tá najvýstižnejšia je, že „psychológia je veda, o zákonitostiach rozvoja a fungovania psychiky ako osobitej životnej činnosti“

 

Predmet sa pri jednotlivých disciplínach psychológie môže meniť a to podľa ich zamerania. Všeobecne môžeme povedať že: predmetom psychológie je psychika a duševný stav človeka. Psychologické vedy (disciplíny) rozdeľujeme do dvoch základných skupín:

 

1, Základné psychologické vedy

Všeobecná psychológia – skúma základné teoretické otázky psychológie a podáva celkový obraz o človeku. (poznávacie procesy, dynamika citového života, autoreguácia človeka ….. ). Psychológia osobnosti – zaoberá sa vývinom osobnosti človeka. Zaoberá sa podobnosťou a odlišnosťou medzi ľuďmi.

Vývinová psychológia – Táto vedná disciplína sa zaoberá vývinom osobnosti človeka. Táto veda skúma a popisuje jednotlivé vývojové stupne osobnosti.

Sociálna psychológia – Zaoberá sa skúmaním a popisom sociálnych skupín a spoločenských inštitúcií. Skúma faktory začleňovania ľudí do týchto skupín či inštitúcií a pozoruje ich medziľudské vzťahy.

Psychopatológia – Skúma faktory vzniku a rozvoja psychických porúch a chorôb. Snaží sa aj hľadať spôsoby ich liečby

 

2, Aplikované psychologické vedy

Pedagogická psychológia – zaoberá sa skúmaním a popisom účinného vyučovania a poznania človeka.

Klinická psychológia – okrem diagnostiky duševných chorôb a ťažkostí sa snaží aj o psychoterapeutickú starostlivosť o chorých.

Poradenská psychológia – je to vlastne poradenstvo v rôznych oblastiach (napr. v oblasti výchovy, rodičovstva, školstva a pod. )

Súdna psychológia – skúma psychológiu páchateľov rôznej trestnej činnosti a vypracováva psychologické posudky pre potreby súdov.

 

Okrem týchto druhov aplikovanej psychológie poznáme aj konkrétnejšie druhy psychológie napr. psychológia práce, športu, umenia, zdravia a pod. Medzi svetoznámych psychológov a autorov psychologických prístupov, metód a škol patria napríklad: Alfred Adler, Mary D. Salterová Ainsworthová, Nancy Bayleyová, Eric Berne, Bruno Bettelheim, Erik Erikson, Viktor Emil Frankl, Anna Freudová, Sigmund Freud, Erich Fromm, Carol Gilligan, Nicky Hayes, Karen Horneyová, Arthur Janov, William James, Carl Gustav Jung, Rosabeth Mossová Kanterová, Alfred Kinsey, Abraham Maslow, Jean Piaget, Ann Marie Ryanová, Anna Roeová, Carl Rogers, Virginia Satirová, Carolyn Woodová Sherifová, Burrhus Frederic Skinner, Harry Stack Sullivan a Rollo May. Irwin Yalom.Wilhelm Wundt-zakladateľ psychológie.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]