psychoanalyza-psychoterapia-psycholog

Individuálne psychoanalýza realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová psychoanalýza cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Psychoanalytická psychoterapia – lieči duševné ťažkosti a poruchy pomocou nástrojov a poznatkov psychoanalýzy. Je mimoriadne účinnou liečbou pre širokú škálu psychických ťažkostí, pretože identifikuje a prekonáva nielen symptómy, ale aj ich príčiny. Jej pozitívne účinky v klientoch „žijú“ aj po skončení terapie a pomáhajú im viesť slobodnejší, spokojnejší a zmysluplnejší život. Psychoanalýza je najlepšou voľbou nielen vtedy, keď chcete zmierniť svoje ťažkosti, ale aj vtedy, ak sa chcete zmeniť alebo rásť alebo sa usilujete o lepšie poznanie seba samého. Existujú rôzne metódy a formy PP: klasická psychoanalýza v ľahu (3 až 5 hodín týždenne), dlhodobá alebo krátkodobá psychoterapia (1 až 2 krát týždenne), párová terapia, skupinová terapia alebo krízová intervencia (krátkodobá pomoc pri náhlych a náročných situáciách). Či a ktorá metóda je pre niekoho vhodná, zistíme po vstupnom rozhovore.

 

Psychoanalytické poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– psychoanalytická psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– psychoanalytická terapia a poradenstvo je možné realizovať osobne alebo online formou stretnutí

 

Psychoanalytická psychoterapia – je aktívny proces. Na to, aby bola účinná a pre klienta prínosná, vyžaduje aktivitu oboch strán, psychoterapeuta i klienta. Pracovnými „nástrojmi“ psychoterapeuta sú jeho osobnosť, vedomosti a schopnosti, liečebnými prostriedkami, ktoré používa sú empatický rozhovor, vytvorenie a udržiavanie podporného vzťahu a rôzne techniky. Psychoterapeut vytvára pre klienta bezpečný priestor, aby mohol hovoriť o všetkom, o čom potrebuje a sprevádza ho na ceste k riešeniu jeho ťažkostí. Pomáha mu hľadať odpovede na jeho otázky, prináša mu iné, alternatívne pohľady, osvetľuje mu menej vedomé alebo nevedomé psychické obsahy, umožňuje postupnú konfrontáciu s ťažkosťami a ich príčinami, podporuje ho na ceste k zmene. Pri tom všetkom je pre klienta zdrojom podpory. Zo strany klienta je dôležité, aby bol motivovaný na sebe pracovať a bol otvorený zmene. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň. V prípade záujmu sa informujte pre viac informácii – sme tu pre Vás.

Psychoanalýza je určená – pre jedincov, ktorí sa cítia uviaznutý v neustále sa opakujúcich psychických ťažkostiach, ktoré brzdia ich potenciálne zážitky šťastia, či už s rodinou, priateľmi alebo blízkymi osobami. Rovnako im ťažkosti bránia vytvoreniu vzťahov alebo vnútornému naplneniu pri práci. Prípadne im nedovoľujú vykonávať každodenné úlohy. Pocit úzkosti, inhibície, depresie sú častými príznakmi vnútorných konfliktov. Tie vedú k ťažkostiam vo vzťahoch, v prípade ich neliečenia majú dôležitý dosah na osobné a profesionálne rozhodnutia. Korene týchto ťažkosti vedú hlbšie, než môže zájsť  racionálne uvedomenie. A to je dôvod, prečo sú bez terapie nevyriešiteľné. S pomocou skúseného psychoanalytika je pacientovi umožnené nahliadnuť do nevedomých častí týchto ťažkostí. Rozprávanie pacienta s psychoanalytikom v bezpečnej atmosfére a prostredí vedie pacienta k stále väčšiemu uvedomovaniu dovtedy nepoznaného vnútorného sveta (myšlienok, pocitov, spomienok, snov) a poskytuje mu úľavu od psychickej bolesti. Rovnako vytvára priestor pre osobný rast a sebauvedomenie, ktoré posilňuje pacientovu sebaistotu, nevyhnutnú pre jeho osobný rast aj dlho po tom, ako je analýza ukončená.

Korene psychodynamickej psychoterapie siahajú až k Sigmundovi Freudovi (1856-1939) a jeho klasickej psychoanalýze, v ktorej ako prvý upozornil na ústredný význam nevedomého života v psychike človeka. Z Freudovej klasickej psychoanalýzy sa vyvinuli viaceré psychoterapeutické psychoanalytické školy, ktorých zameranie sa do značnej miery prekrýva. Spomenúť môžeme napríklad psychoanalytickú psychoterapiu, krátkodobú dynamickú psychoterapiu alebo uvádzanú psychodynamickú psychoterapiu.

Základom psychoanalýzy – je rozprávanie, založené na metóde voľných asociácii. Na tom je položené základné pravidlo psychoanalýzy, kde pacient je nabádaný, aby povedal všetko, čo mu napadne, tak ako mu to napadne, bez toho, aby sa niečím nechal obmedzovať. Nemá sa trápiť významom alebo prijateľnosťou toho, čo hovorí, prípadne pocitmi hanby, trápnosti alebo viny. Prijatím tohto jediného pravidla liečby pacient postupne odhaľuje prekvapujúce spojenia túžob a obrán, predtým vedomiu skryté skutočnosti. Postupne sa odkryjú doposiaľ nevedomé nevyriešené konflikty, ktoré sa zároveň môžu odraziť na vzájomnom vzťahu medzi pacientom a analytikom. Analytik sa následne snaží u pacienta podnietiť, aby tento druh informácii z neuvedomovanej časti jeho vnútorného sveta integroval – teda pre ne našiel miesto aj vo svojom vedomom prežívaní.

Proces prepracovania a samotnej liečby – pozostáva z opakovaného poskytovania týchto náhľadov na podobné situácie, v ktorých sa objavujú vnútorné konflikty. Tento proces prepracovania dovoľuje pacientovi stále viac spoznávať myšlienkové procesy, ktoré v ňom vytvárajú jeho konflikty. Riešením týchto konfliktov, nahliadanie na ne z perspektívy, či ich uvoľnenie – toto všetko oslobodzuje pacienta od starých vzorcov správania a inhibícii a vytvára priestor pre nové voľby a rozhodnutia. Metóda, ktorú sme popísali vyššie, sa najlepšie uplatňuje v klasickom nastavení: pacient pohodlne leží na pohovke a hovorí všetko, čo mu príde na myseľ, bez toho, aby bol rušený pohľadom na analytika. Ten obyčajne sedí za pohovkou.

To umožňuje obom sa vydať – na analytickú výpravu plnohodnotného počúvania a reflexie čohokoľvek, čo sa počas terapeutickej hodiny objaví: pacient je ponorený do svojho vnútorného sveta, živých spomienok, opätovne zažíva dôležité zážitky, hovorí o snoch a tvorí fantázie. To všetko tvorí časť analytickej cesty, ktorá poskytuje objasnenie pacientových ťažkostí, jeho života, histórie ako aj spôsobu, ako jeho myseľ pracuje. Takéto stretnutie trvá obyčajne 45 až 50 minút. V snahe o plnohodnotné ponorenie sa do analytického procesu ide pri psychoanalýze o intenzívne stretávanie, ktoré sa uskutočňuje tri, štyri, ale aj päťkrát za týždeň. Pri menej intenzívnych stretnutiach sa používa kreslo namiesto pohovky, pričom usporiadanie sa mení na tvárou v tvár. Časové ohraničenie trvania terapie je ťažko predpokladať. Priemerne trvá niečo medzi troma až piatimi rokmi, ale existujú aj prípady, ktoré trvajú kratšie ako aj dlhšie. Pričom pacient aj analytik majú slobodu v rozhodnutí prerušenia alebo ukončenia terapie.

Zmyslom psychoterapie – nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie psychoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoanalytických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná psychoanalýza pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna psychoanalýza

  45
  terapeut | klient
  Individuálna psychoanalýza vedená systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová psychoanalýza určená pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]