pedagogicke-poradenstvo-psychologicke

Individuálne pedagogické poradenstvo „One on One“

Pedagogická párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová pedagogické poradenstvo pre kolektívy, skupiny a firmy

Pedagogické poradenstvo – poskytujeme komplexnú psychologickú starostlivosť, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom aj dospelým, okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Poskytujeme aj preventívnu starostlivosť v školách a školských zariadeniach. Vykonávame činnosti špeciálnopedagogické, logopedické a psychologické najmä v oblasti optimalizácie vzdelávacieho vývinu detí a žiakov. Poskytujeme odborné služby deťom MŠ, žiakom ZŠ, SŠ, rodičom, resp. zákonným zástupcom a poskytujeme aj poradenské služby pedagógom či iným pedagogickým zamestnancom, ako aj ďalším pomáhajúcim profesiám.

 

Pedagogická terapia a poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál pedagógov, terapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná pedagogika individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– pedagogika šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ponúkané činnosti pedagogického poradenstva  – psychologická, špeciálno-pedagogická a logopedická diagnostika zameraná na oblasť výchovno-vzdelávacích ťažkostí, najmä na diagnostiku vývinových porúch učenia a pozornosti poradenstvo a odborná starostlivosť pri vývinových poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a pozornosti, poradenstvo rodičom a žiakom pri problémoch v učení, školskej neúspešnosti, podpora motivácie k učeniu, reedukačné cvičenia zamerané na korekciu vývinových porúch učenia, ťažkostí v čítaní a písaní, skupinové stimulačné programy na rozvoj grafomotoriky, percepcie a koncentrácie pozornosti pre žiakov začiatočných ročníkov ZŠ, logopedický skríning v MŠ u predškolákov – identifikácia narušenej komunikačnej schopnosti, logopedická prevencia, diagnostika, poradenstvo a terapia, najmä v oblasti predchádzania vývinovým poruchám učenia a starostlivosti  o žiakov s VPU, psychologická diagnostika a poradenstvo so zameraním aj na oblasť osobnostného a kariérového vývinu, spolupráca so školami, konzultácie s pedagógmi škôl, spracovanie záverov a odporúčaní (správy z vyšetrení).

Nad rámec týchto činností – sa na nás môžete obrátiť aj v prípadoch ako je zlepšenie rozvoja reči a grafomotorických zručností, terapie metódou BFB (biofeedback), rodinnej terapie podľa V. Satirovej, KBT (kognitívno-behaviorálna terapia), KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia), diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar, krízovej intervencie, supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl, podpornej psychosociálnej liečbe a asistencii, psychoterapii či psychologickom diagnostikovaní a testovaní.

Náprava špecifických porúch učenia je dlhodobý diagnostický, poradenský a terapeutický proces. Pedagogické poradenstvo je privátne a nemáme uzavretý žiadny zmluvný vzťah s poisťovňami, nevyžadujeme žiadne odporúčania od lekárov alebo zo školy a služby poskytujeme záujemcom podľa aktuálneho cenníka.

Špeciálnopedagogické poradenstvo – špeciálna pedagogika je veda, ktorá sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých. Je súčasťou širšieho vedného celku defektológie a býva označovaná aj pojmami defektologická špeciálna pedagogika liečebná pedagogika, nápravná pedagogika, ortopedagogika, pedagogika hendikepovaných detí a pod. V širšom zmysle ide v podstate (vzhľadom na pedagogiku všeobecnú) o každú pedagogiku, špeciálne zameranú podľa veku alebo predmetu. (Napr. pedagogika predškolského veku, pedagogika školského veku, pedagogika dospelých, hudobná pedagogika, vojenská pedagogika a pod.). V ponuke našich poradcov je špeciálnopedagogická diagnostika a reedukácia u žiakov s ťažkosťami v učení a správaní, poradenstvo pre rodičov, spolupráca so školami ohľadom starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri školskej integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ, depistáž v MŠ, identifikácia rizikových detí z hľadiska porúch učenia, základná logopedická diagnostika a logopedická starostlivosť, logopedická depistáž v MŠ, identifikácia detí rizikových z hľadiska narušenej komunikačnej schopností a narušeného vývinu reči a iné.

Špecifické poruchy učenia – pojem špecifické poruchy učenia zahŕňa skupinu porúch, prejavujúcu sa problémami v nadobúdaní základných vzdelávacích návykov, ako je reč, čítanie, písanie a počítanie. Majú individuálny charakter. Týkajú sa detí, adolescentov aj dospelých. Poruchy môžu vznikať na základe dysfunkcie centrálnej nervovej sústavy, spájajú sa s oslabeniami v percepčnomotorickej a kognitívno-jazykovej oblasti. Príčiny môžeme hľadať v poruchách vnímania, reči, motoriky, nevyhranenej lateralite. Niekedy to môže byť aj dvojjazyčná výchova, precvičovanie ľavákov alebo poškodenie mozgu v perinatálnom období. Vývinové poruchy učenia sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii, málokedy izolovane, pomerne často aj so syndrómom ADD, ADHD (30 – 50%). Na základe všeobecných prejavov špecifických porúch učenia môžeme definovať tieto špecifické poruchy:  čítania a dyslexiu, písania a dysgrafiu, pravopisu a dysortografiu, počítania a dyskalkúliu, kreslenia a dyspinxiu, hudobnosti a dysmúziu, schopnosti vykonávať praktické úlohy a dyspraxiu a iné.

Diagnostika pred začiatkom povinnej školskej dochádzky – vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad PŠD, predčasné zaškolenie), diagnostika detí so všeobecným intelektovým nadaním, adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ (emocionálne ťažkosti…), problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita, hyperaktivita…), rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred plnením PŠD

Kariérové poradenstvo – poradenstvo v profesionálnom vývine, poradenstvo pri výbere povolania. Cieľom aktivít kariérového poradenstva je pomôcť žiakom končiacim školskú dochádzku v základnej alebo strednej škole správne sa rozhodnúť pri výbere vhodnej kariérovej dráhy a predísť tak prípadnému zlyhaniu v profesijnom, ale aj osobnom živote. Diagnostika a poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ, psychologická diagnostika a poradenstvo pre študentov SŠ so zameraním na výber VŠ štúdia, profesijnú orientáciu, poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania u začlenených žiakov v ZŠ, SŠ a dospelých. Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania, iné.

Poskytujeme tiež korekčné a stimulačné programy – pre deti aj dospelých so špecifickými poruchami učenia a správania. Poruchy správania – správanie je prejavom osobnosti jednotlivca a jeho vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. Správanie je teda ovplyvnené spolupôsobením činiteľov ako sú osobnosť, rodina, škola, spoločnosť. Na základe vzájomného pôsobenia týchto činiteľov koná jednotlivec. Pokiaľ je výsledkom pôsobenia maladaptívne (neprispôsobivé) správanie, hovoríme o poruchách správania. Za poruchy správania možno považovať odchýlku v oblasti socializácie jednotlivca, kedy nie je schopný rešpektovať normy správania alebo ovládať svoje správanie, očakávané prostredím. Klasifikácia porúch správania – špecifické poruchy správania – prvotnými príčinami sú poškodenia neurologického charakteru, biochemické zmeny CNS a pod., nešpecifické poruchy správania zapríčinené nesprávnou výchovou, pôsobením nevhodných výchovných vplyvov a podobne.

Špecifické poruchy správania – sú podmienené narušením čiastkových funkcií zodpovedných za riadenie a reguláciu. Inteligencia takýchto jednotlivcov nie je znížená. Ide o ťažkosti, ktorých príčinou je hyperaktivita, neschopnosť sebakontroly a sebaovládania alebo závažné narušenie pozornosti. Jednotlivci reagujú nežiaducim spôsobom, ale nejde o negáciu spoločenských noriem, ale o neschopnosť svoje správanie ovládať alebo vnímať čo sa od nich očakáva.

Prevencia sociálno-patologických javov – prednášky, besedy, preventívne aktivity a preventívne programy s deťmi, žiakmi (MŠ, ZŠ, SŠ) zamerané prevenciu sociálno-patologických javov (šikana, kyberšikana, návykové látky, nelátkové závislosti, sebaubližovanie, extrémizmus…), na posilnenie duševného zdravia a zdravý životný štýl), prednášky, besedy pre pedagógov zamerané na preventívne pôsobenie smerom k žiakom – podľa očakávaní a potrieb školy, psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí prišli do kontaktu s návykovými látkami a pre ich rodičov, prevencia obchodovania s ľuďmi, iné.

Psychologické poradenstvo – psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v učení, v správaní, v sociálnych vzťahoch, pomoc škole pri identifikácii a starostlivosti o žiakoch s rizikovým osobnostným vývinom, spolupráca s rodičmi, poradenstvo, psychoterapeutická starostlivosť u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (traumatická skúsenosť, tréma, neurotické ťažkosti, adaptačné problémy, problémy v sociálnych vzťahoch, hyperaktivita a porucha pozornosti), identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi, poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia , krízová individuálna a skupinová intervencia po rôznych traumatizujúcich udalostiach, iné dohodou.

V našom poradenskom centre – ponúkame komplexné pedagogické a psychosociálne poradenstvo pre jednotlivcov, dospelých, deti, seniorov, páry aj celú rodinu. Preto, keď potrebujete pomoc a poradenstvo kontaktujte nás. Oceníme Vašu dôveru, ponúkame Vám odbornosť, diskrétnosť, empatiu a zodpovednosť. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia, ktorá sa Vám mnohonásobne vráti.

 

Dĺžka a trvanie poradenského stretnutia:   60 min (resp. dohodou)
Miesto konania terapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti poradenstva a terapie:  dlhoroční pedagógovia | psychológovia | terapeuti | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas kalendárneho roka 2022)
Cielová skupina klientov pedagogickej poradne:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, párového či rodinného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Rodičovská poradňa

  55
  terapeut | pár - rodina
  Pedagogická párová alebo rodinná terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna poradňa

  45
  terapeut | klient
  Individuálne pedagogické poradenstvo systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová poradňa

  65
  terapia | skupina
  Skupinové pedagogické poradenstvo pre tímy a skupiny

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]