Muzikoterapia terapia hudbou

Individuálna odborná muzikoterpia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná muzikoterapia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná muzikoterapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Muzikoterapia – sa skladá z dvoch gréckych slov. Zo slova músikos, čo môžeme preložiť ako hudobný, a therapeia, pod ktorou rozumieme liečenie. Na základe toho môžeme definovať muzikoterapiu ako liečebný proces, alebo aj ako „liečebno-výchovnú metódu vysoko komunikatívneho charakteru.“ Odborný muzikoterapeut prostredníctvom muzikoterapie možno pôsobiť preventívne aj kuratívne na ohrozených, postihnutých a narušených jedincov všetkých vekových kategórií bez ohľadu na pohlavie, sociálnu príslušnosť, vzdelanie alebo povolanie. Muzikoterapiu môžeme charakterizovať aj ako liečebnú metódu, využívajúcu hudbu ako prostriedok terapie, ktorá zlepšuje fyzické a psychické zdravie, znižuje napätie počas terapie, navodzuje príjemnú atmosféru, zvyšuje predstavivosť a koncentráciu, vedie k relaxovaniu a odkloneniu pozornosti od rušivých vplyvov, k posilneniu expresie (vyjadrenia) a nakoniec ju môžeme chápať aj ako istú formu verbálnej komunikácie

Muzikoterapia –  nie je určená len na liečbu psychických problémov. Je súčasťou terapeutických prístupov u mnohých diagnóz či stavov. Ide napríklad o Parkinsonov syndróm, sklerózu multiplex alebo detskú mozgovú obrnu. Pozitívne vplýva aj na osoby v kóme či na pacientov, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami. Muzikoterapeutka však tvrdí, že prístup je veľmi individuálny: „Inak budeme pracovať s človekom, ktorý hľadá svoju vlastnú cestu a inak s tým, ktorý má problémy s pamäťou po úraze mozgu. To znamená, že muzikoterapia sa nesústreďuje iba na psychické problémy, ale aj na choroby tela a teda na celého človeka. „Takzvaná hudobné farmakológia – teda, že na určitú chorobu možno použiť špecifickú hudbu – neexistuje. Každý z nás je jedinečný a preto je dôležité zohľadňovať jeho osobnú hudobnú históriu. Všeobecne môžeme povedať, že pomalšie tempo upokojuje, otvára možnosti pre relaxáciu a odpočinok, dynamické zasa aktivuje. Aby však existoval jedinečný predpis, napríkad na upokojenie si dajte Bacha, tak to určite nie.

 

Muzikoterapia individuálna, párová a skupinová:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál muzikoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná muzikoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– muzikoterapia šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Úloha muzikoterapeuta – je zložitá a zodpovedná. Je zároveň umelcom, ale aj terapeutom. Musí dôsledne vyberať hudbu, aby na klienta nevplývala negatívne a aby naopak ešte nezhoršila jeho aktuálny stav. Potrebuje mať nielen dobré hudobné schopnosti, ale musí vedieť, ako ich správne využívať pri terapii. Veľmi dôležitou schopnosťou, ktorá sa vyžaduje od terapeuta, je zvládať negatívne prejavy správania klienta. Cieľom muzikoterapie je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, sebavyjadrovanie, zvládanie stresu, motivácia. Hudba poskytuje veľa možností na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov, ale aj na vyjadrenie negatívnych pocitov, slúži k naplneniu emocionálnych, sociálnych, kognitívnych, telesných či spirituálnych potrieb jedincov. Muzikoterapeutická skúsenosť obvykle vyvoláva pozitívne zmeny vo všetkých rozmeroch organizmu. Má podobu cvičení a hier s rozličným zameraním. Či už sú to aktivity orientujúce sa na pozornosť a vnemy, na tvorivosť či rozvoj pamäťových schopností. Rôzne podoby muzikoterapie majú vplyv na zmeny konania a správania, často plnia významnú funkciu relaxácie a aktivujú emócie. Muzikoterapia obvykle zahŕňa hudobné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, spevom, dramatizáciou a často aj maľbou. Patrí tu tiež počúvanie hudobných rozprávok alebo pantomíma.

Muzikoterapia alebo hudobná terapia je založená na liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka. Využívajú sa pritom informácie, ktoré nám hudba sprostredkúva, ako aj samotná melódia, rytmus či tempo. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov.

Muzikoterapia ako liečba hudbou – využíva sa pri liečbe stresu, úzkosti, nespavosti, pri neurotických a psychosomatických ochoreniach či pri depresiách. Pomáha pri liečení Parkinsonovho syndrómu, detskej mozgovej obrny alebo sklerózy multiplex. Ovplyvňuje krvný tlak či tep, aktivitu mozgu, napätie vo svaloch a koži, taktiež zlepšuje pamäť aj sústredenie a vedie k aktivizácii svalového systému. Muzikoterapiu vykonáva kompetentný,  kvalifikovaný a vyškolený muzikoterapeut. Môže byť realizovaná individuálne aj skupinovo, s využitím skupinovej dynamiky. Ľudia, ktorí vyskúšali efekt muzikoterapie na vlastnej koži, sa zhodujú: prináša silný prílev energie, pokoja i pozitívnej nálady. Pri dlhodobých a najmä opakovaných sedeniach bývajú jej účinky ešte silnejšie, trvalejšie a intenzívnejšie.

Muzikoterapia, terapia a liečba hudbou – je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Možno povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Jej počiatky siahajú ďaleko až do Indie a Mezopotámie do obdobia 2. tisícročia pred Kristom. Pocity stresu, napätia a nepohody dokáže v rámci hudobnej terapie odbúravať spev či hranie na hudobných nástrojoch. Fantázii sa pri muzikoterapii nekladú hranice a ľudia si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k ostatným, ale aj k sebe. Hudba má viacero pozitívnych účinkov nielen na vašu náladu, ale aj na podávaný výkon. Hudba má jednoducho pozitívny vplyv na telo i psychiku. O tom niet pochýb, a preto sa naplno využíva v muzikoterapii. Obľúbené melódie pomáhajú aj v bežnom živote ako je lepšie zvládanie stresu a spôsob ako dokáže človek relaxovať. Dokáže dodať viac energie, keď je človek unavený. Hudba podporuje koncentráciu a tvorivosť a jej úloha je dôležitá aj pri cvičení. V tomto kontexte sa dá uvažovať o jej vplyve na naše chudnutie.

 

Dĺžka a trvanie muzikoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania muzikoterapie:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma terapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti muzikoterapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapie hudbou:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň a víkend 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov muzikoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná muzikoterapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapia | klient
  Individuálna odborná muzikoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapeuti | skupina
  Skupinová odborná muzikoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]