Mediácia ako riešenie konfliktov

 

Mediácia je riešenie konfliktov a sporov v praxi života. Je to spôsob alebo metóda postupov riešenia sporov, resp. iných konfliktných situácii za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediátor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetkých účastníkov. Mediátor by mal využiť svoje sociálno-psychologické znalosti a zručnosti, aby tieto zúčastnené strany dokázali presne vyjadriť, v čom vidia problém a tiež to aké riešenie by pre nich bolo prijateľné.

 

Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok mediácie je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je teda proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu. Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.

 

Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť vzájomná dohoda zúčastnených strán. Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediačné centrum je právnická osoba (ktoré je zriadené fyzickou alebo právnickou osobou) vykonávajúce svoju činnosť podľa zákona o mediácii, ktoré je zapísané v registri mediačných centier, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, okrem iného má zriaďovateľ aj povinnosť zriadenie mediačného centra a zmenu údajov v Obchodnom vestníku. Mediačné centrum musí mať zriadenú webstránku (webové sídlo), kde informuje o svojej činnosti, mediároroch, zmenách údajov a podobne.

 

Mediácia sa začína tým, že sa v dohode o začatí mediácie osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu, takáto dohoda musí byť uzatvorená písomne, musí obsahovať poradové číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií a tiež presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie mediátora a jeho kancelárie, vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie, dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať a samozrejme aj výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie. Mediácia sa končí dňom, kedy je uzavretá dohoda ako výsledok mediácie.

 

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak zákon neustanovuje inak. Za mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška závisieť od výsledku mediácie, a spotrebiteľ môže znášať úhradu odmeny vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom. Mediátor je zároveň povinný vykonávať činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie, správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom.

 

Mediátor musí informovať pred samotným začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, o zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach a tiež musí poučiť zúčastnené osoby o ich právach a o dôsledkoch mediácie, a to pred začatím mediácie. Ďalšou z povinností mediátora ja podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie. Je dôležité uviesť, že mediátor má právo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom. Odmietnutie podpisu mediátor musí vyznačiť v zápisnici a na požiadanie je povinný vydať zúčastnenej osobe písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia podpisu dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Mediátor je povinný bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený a to všetky osoby zúčastnené na mediácii. Je dôležité zdôrazni, že mediátor pôsobí v mediácii len ako usmerňujúci prvok, snažiaci sa viesť strany mediácie ku konštruktívnemu dialógu, ktorý vyústi v spravodlivú dohodu. Postavenie mediátora vyžaduje dostatočnú odbornú prípravu na vedenie mediácie. Mediátor, okrem iného, nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

Informácie - objednávky - rezervácie

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]