Mediácia a mediačná poradňa

Individuálna odborná mediácia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná mediácia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná mediácia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Mediácia je mimosúdna činnosť – pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov v krajinách Európy, USA a Austrálie. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom, ak sa mediáciou dospeje k dohode pred či v priebehu pojednávania alebo v zmierovacom konaní, vráti sa účastníkom stanovená percentuálna čiastka zaplateného poplatku súdu.

Mediátorom podľa zákona o mediácii – môže byť odborná fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov. Mediátorom je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnìmať pozìcie, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

 

Mediačné poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál mediátorov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná mediácia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– mediácia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Len máloktoré riešenie problému majú jeho aktéri tak vo svojej moci ako mediáciu. Počínajúc právom definovať konečný výsledok a tým spojenú zodpovednosť, cez voľbu osoby mediátora, výšku jeho honoráru, rozsah skutočností, ktoré mu oznámia pred i počas mediácie, počet účastníkov, prítomnosť ďaľších osôb, atď. Žiadna osoba mimo hlavných aktérov mediácie totiž nerozumie povahe konfliktu ani jeho kontextom tak, ako klienti samotní.Skúsme si v niekoľkých bodoch zhrnúť prednosti mediácie, resp. porovnať s inými formami rozhodovania autorít prečo je práve pre Vás mediácia výhodná:

 

– lebo je cenovo výhodná. Keď si zoberieme súdny spor u nás do 10 tisíc eur, budú celkové náklady bez odvolacieho poplatku predstavovať 16-24 % celkových nákladov účastníka. Pri mediácií sporu rovnakého majetkového predmetu sú náklady na mediáciu vo výške 8 %.
– lebo je rýchla. Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite bez čakania na stanovenie termínu, objektívne zavinených prieťahov a pod., bez dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku.
– lebo je ústretová. Pri mediačnom konaní majú účastníci jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.
– lebo je dôverná. Informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a nemožno ich, ak sa účastníci nedohodnú inak, zverejniť. Táto skutočnosť je zakotvená aj v § 5 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Je to dôležitý ochranný prvok pri možnom následnom využití získaných informácií v súdnom konaní, pri výpovediach pred súdom v inej kauze, či pri poskytnutí informácií akejkoľvek tretej strane.
– lebo jej účastníci sú rovnoprávni. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu s vyvrcholením v mediačnej dohode.
– lebo je dobrovoľná. Je to jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý proces od začatia až po podpísanie mediačnej dohody. Obe strany tým zároveň preberajú spoluzodpovednosť za výsledok konania
– lebo je orientovaná do budúcnosti. Minulosť v mediačnom konaní znamená len zorientovanie sa v tom, čo nefungovalo, resp. čo spôsobilo konflikt. Umením mediátora je opustiť problémové schémy z minulosti a zamerať sa len na budúce riešenia

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore

Mediácia a mediačné poradenstvo – spory je možné riešiť aj bez súdov, t.j. mimosúdne.  Ak máte spor alebo konflikt v rodine, so susedmi, v obci, vo firme, so svojim zamestnávateľom, a nedokážete ho riešiť sami, môžete sa obrátiť na súd ale predtým by ste mali hľadať riešenie formou dohody prostredníctvom mediátormediácia prebieha lepšie, keď ľudia, ktorí majú medzi sebou konflikt chcú spolupracovať na jeho vyriešení. Často je mediácia opisovaná ako proces výhra-výhra. Úloha právnikov, advokátov a komerčných právnikov v procese mediácie môže byť obdobná ako pri ostatných spôsoboch riešenia sporu – teda môžu stranám radiť, prípadne ich v spore pred mediátorom zastupovať. Prístup k porozumeniu mechanizmu účinkov mediácie na účastníkov sporu je retrospektívny. V prvých etapách rozvoja mediácie sa pozornosť venovala procesu mediácie; teraz, keď sa už etablovala nadišiel čas pre preskúmanie otázok empowernmentu klientov a posilneniu komunikácie medzi nimi.

Ak hľadáte dobré riešenie – odporúčame návštevu odbornej poradne. Dobrý mediátor vám dokáže poradiť v priebehu pár sedení. Mediácia je určená pre ľuďí, ktorí majú záujem sa dohodnúť. Poviete si, keby sme sa vedeli dohodnúť tak na to nepotrebujeme súd ani mediátora… Áno, presne tak – KEBY ste sa vedeli SAMI dohodnúť, tak nejdete na súd. A kedže sa SAMI dohodnúť neviete – LEBO strany sporu majú rôzne záujmy, názory, postoje, majú iné hodnotové orientácie, komunikácia viazne, emócie gradujú A súčasne si uvedomujú, že autoritatívnym súdom sa situácia môže ešte vyostriť, ohroziť dalšiu komunikáciu, spoluprácu, život). Tu potrebujete pomocníka na ceste k dohode a tým pomocníkom je mediátor. Mediácia tak môže účastníkom sporu pomôcť upraviť a nastaviť si vzťahy ponovom, nanovo, dať im právny základ v podobe mediačnej dohody a vytvoriť tak priestor pre korektné vzťahy do budúcnosti. Hlavným cieľom mediácie je dosiahnuť dohodu prijateľnú pre zúčastnené strany. Mediácia je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov  nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie – v priemere 75 % úspešnosť.

 

Dĺžka a trvanie mediačného poradenského stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania mediačného stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma mediačných stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti mediácie:  dlhoroční mediátori | psychológovia | terapeuti | poradcovia | supervízori | tréneri
Termíny mediačných stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov mediácie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová mediácia

  55
  mediátor | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná mediácia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna mediácia

  45
  mediátor | klient
  Individuálna odborná mediácia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová mediácia

  65
  mediátori | skupina
  Skupinová odborná mediácia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]