logoterapia-psychoterapia-psychologia

Individuálne logoterapia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná logoterapia pre kolektívy, skupiny, firmy

Logoterapia je forma terapeutickej liečby – pri ktorej sa pacientom pomáha v procese hľadania osobného významu. Viktor Frankl, zakladateľ logoterapie, veril, že každý človek má túžbu nájsť zmysel svojho života. Frankl ďalej považoval túto túžbu nájsť zmysel za dostatočne silnú na to, aby dokázal prekonať aj vážne skúšky a výzvy v živote. Logoterapia (LT) a existenciálna analýza (EA) sú známe predovšetkým prostredníctvom diela ich tvorcu rakúskeho neurológa, psychiatra a psychológa Viktora Emila Frankla (1905—1997) a jeho dvoch žiakov – Elizabeth Lukasovej a Alfrieda Längleho. Viktor Frankl sa začal venovať logoterapii a existenciálnej analýze v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia. EA chápal ako teóriu o možnostiach a podmienkach naplnenej existencie. V základoch EA stojí Franklovo pojatie človeka, resp. presvedčenie, že: „Človeku ide predovšetkým a naposledy o zmysel a nič než zmysel.“ Kládol si dve základné otázky: „Čo robí človeka človekom, čo je špecificky ľudské?“ a „Čo umožňuje človeku existenciálne žiť – prežiť naplnený a zdravý život?“ Logoterapiu označoval ako učenie o zmysle a proti „zmysluprázdnote“. V čase jej vzniku ju považoval za doplnenie v tej dobe existujúcich psychoterapeutických smerov o tematiku zmyslu života. Snažil sa ich vyvážiť rozšírením o „špecificky ľudskú dimenziu“. Neskôr bola LT označená za „tretí Viedenský smer psychoterapie“ – popri Freudovej psychoanalýze a Adlerovej individuálnej psychológii.

Z pohľadu súčasnej existenciálnej analýzy – je logoterapia vnímaná ako jedna zo súčastí EA, ako poradenstvo orientované na tematiku zmyslu života, ktoré pomáha, sprevádza a radí pri hľadaní zmyslu (najhodnotnejšej možnosti danej situácie). Zaoberá sa otázkami utrpenia, viny, bezzmyselnosti a prázdnoty života. Je určené ľuďom, ktorí nie sú vôbec, alebo už nie sú vážne duševne chorí a nachádzajú sa v stave existenciálnej núdze – trpia stratou orientácie vo vlastnom živote. Logoterapeutické poradenstvo je postavené na Franklovom presvedčení, že ľudský život v sebe vždy nesie možnosť zmysluplného naplnenia, aj za ťažkých či tragických podmienok života – a to cez uskutočňovanie hodnôt (zážitkových, tvorivých alebo postojových). Poradenská, logoterapeutická prax nachádza široké uplatnenie v psychologickej, preventívnej, medicínskej, ošetrovateľskej, sociálnej, či pedagogickej oblasti, ale aj inde.

Existenciálna analýza sa dnes venuje – okrem tematiky zmyslu aj ďalším oblastiam života človeka, oblasti životopisnej, emočnej, motivačnej a oblasti vnímania samého seba. EA je fenomenologicko-osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k voľnému a slobodnému prežívaniu, k autentickému zaujímaniu postojov, k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom. EA psychoterapia sa snaží priviesť človeka k tomu, aby bol schopný žiť s vnútorným súhlasom (autenticky) k svojmu bytiu a k svojmu konaniu, aby dokázal žiť viac na póle „chcem“ a menej na póle „musím“. V dnešnej dobe predstavuje existenciálna analýza samostatný psychoterapeutický smer, ktorého vlastnú metodiku je možné využiť u väčšiny psychických ťažkostí (napr. úzkosť, strach, depresie, závislosti, psychózy, psychosomatické ochorenia a i.).

 

Logoterapia a existenciálna analýza individuálna, párová a skupinová:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál terapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– logoterapia individuálna, párová či kolektívna šitá priamo pre Vaše potreby v praxi
– možnosť absolvovania stretnutí online formou alebo osobne v psychologickej poradni

 

Koncept logoterapie je založený – na sérii presvedčení o človeku a živote samotnom. Najdôležitejšie je prísť s tvrdením, že každý človek má zdravé vnútorné jadro. Ďalšia hodnota logoterapie uvádza, že pomáhať ostatným učiť sa a zdieľať svoje vnútorné vlastnosti s ostatnými ľuďmi umožňuje ostatným objaviť ich zdravé vnútorné jadrá. A nakoniec, logoterapia tvrdí, že hoci v živote nie je zaručené uspokojenie a šťastie, bez ohľadu na okolnosti sa sľubuje zmysel a zmysel pre cieľ. Logoterapia je aktívny proces. Na to, aby bola účinná a pre klienta prínosná, vyžaduje aktivitu oboch strán, psychoterapeuta i klienta. Pracovnými „nástrojmi“ psychoterapeuta sú jeho osobnosť, vedomosti a schopnosti, liečebnými prostriedkami, ktoré používa sú empatický rozhovor, vytvorenie a udržiavanie podporného vzťahu a rôzne techniky.

Psychoterapeut vytvára pre klienta – bezpečný priestor, aby mohol hovoriť o všetkom, o čom potrebuje a sprevádza ho na ceste k riešeniu jeho ťažkostí. Pomáha mu hľadať odpovede na jeho otázky, prináša mu iné, alternatívne pohľady, osvetľuje mu menej vedomé alebo nevedomé psychické obsahy, umožňuje postupnú konfrontáciu s ťažkosťami a ich príčinami, podporuje ho na ceste k zmene. Pri tom všetkom je pre klienta zdrojom podpory. Zo strany klienta je dôležité, aby bol motivovaný na sebe pracovať a bol otvorený zmene.

Logoterapia je teda dlhodobejší proces – niekedy sa môže klient cítiť lepšie už po prvom alebo po prvých pár sedeniach, ale zvyčajne ide iba o zlepšenie dočasné, znásobené dobrým pocitom z toho, že začal svoje ťažkosti aktívne riešiť. Tak ako každá cesta k zmene, i psychoterapeutický proces však potrebuje svoj čas. Trvanie psychoterapie teda býva rôzne a nie vždy je možné ho na jej začiatku presne určiť. Podľa ťažkostí, s ktorými prichádzate a podľa cieľa terapie, ktorý spoločne stanovíme, sa ho však pokúsim odhadnúť tak, aby sme sa na ňom mohli dohodnúť spolu. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň. V prípade že máte záujem o terapeutické sedenie, kontaktujte nás – radi Vám poradíme.

Niekedy v živote máme veci, ktoré chceme, prácu, dom atď. Napriek tomu všetkému však môžeme cítiť, že sme prázdni, že náš život nikam nevedie a to nás vrhá do stavu nespokojnosti a nešťastia. Preto je dôležité napraviť túto situáciu, aby sme zabránili ďalšiemu vývoju a začali si vážiť dobré veci v živote, ktoré máme, a znovu získať motiváciu pre každého z nich a tešiť sa z nich tak, ako by mali.

Z psychológie vychádza aj psychoterapia – aplikovaná vedná disciplína, ktorá využíva psychologické zákonitosti a prostriedky na zámerné pôsobenie na človeka s cieľom podpory alebo obnovy jeho duševného zdravia a rozvoja osobnostného rastu. Liečba psychiky následne pozitívne ovplyvňuje aj telesné zdravie. Psychoterapia sa využíva ako psychologická pomoc duševne zdravým ľuďom, ktorí chcú riešiť problematické oblasti svojho života, alebo zlepšiť svoje fungovanie. Využíva sa však aj na liečbu ľudí s duševnými poruchami, či už ako primárna liečba, alebo ako podporná terapia v závislosti od typu duševnej poruchy. Dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy (arteterapia, muzikoterapia, NLP, zen terapia, …). Najbežnejším prístupom je psychoterapeutický rozhovor. V psychoterapii je rozhodujúcim faktorom úspechu liečby psychoterapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom. Kvalita vzťahu závisí od toho, do akej miery sa klient vo vzťahu s terapeutom cíti rešpektovaný, ako bezpečne sa cíti, ako terapeutovi dôveruje, či cíti, že mu terapeut rozumie (je empatický), či ho terapeut prijíma takého, aký je, či má o neho skutočný záujem a pod.

Zmyslom psychoterapie nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie psychoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná logoterapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna logoterapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna odborná logoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová odborná logoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]