kurz-supervizia-supervizne-zrucnosti

Kurz supervízia a supervízne zručnosti je určený pre všetkých záujemcov o túto oblasť. Umožňuje vhľad a nový pohľad na to, čo sa deje v procese terapie alebo v kontakte s klientmi/zákazníkmi. Supervízia napomáha širšiemu uchopeniu a pochopeniu svojej práce, vlastného potenciálu, obmedzení, kritických oblastí a ukazuje možnosti rozvoja aj u supervízora samotného. Všetko sa to deje formou sebauvedomenia, vlastného objavovania, diskusie, analýzy, prípadne spätnej väzby. Vďaka supervízii môžete efektívnejším spôsobom riešiť alebo odstrániť ťažkosti, s ktorými práve bojujete. Môžete získať novú chuť a motiváciu pracovať, prekonávať prekážky, objavovať a využívať možnosti, ktoré ste doposiaľ nevideli. Identifikujú sa otázky a hľadajú odpovede. Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike. Je schopný empatický pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách. Ovláda supervíziu konfliktov. Účastníci získajú zručnosti pre usmerňovanie interakcie medzi odborníkom a klientom s cieľom podnietiť podporu a využitie sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu  a mobilizáciu klienta, s cieľom prispieť k riešeniu problému vlastnými schopnosťami.

 

Cieľ supervízie a supervízne zručnosti v praxi:
– verifikácia správnosti svojich postupov pri práci
– rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom
– korigovanie neefektívnych postupov
– učenie sa a zbieranie skúseností

 

Čo možno supervíziou získať – nové poznatky a uvedomenia posúvajúce v profesionalite, kompetenciách a sebavedomí. Objavovanie a zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií podporujúcich rozvoj praxe. Vedomé zúročovanie potenciálu a premieňanie ho na praktické zručnosti. Posilňovanie sebadôvery zo získavania konštruktívnej spätnej väzby a jej transformovaním na ďalšiu prácu vo vlastnom rozvoji. Nachádzanie východiska zo slepej uličky, keď proces práce s klientom nie je taký produktívny alebo užitočný, aký by mohol byť. Rozvíjanie vnímavosti voči tomu, ako sa dostať z rozličných nástrah pri práci s klientmi (najmä u začínajúcich profesionálov). Pohľad z inej perspektívy a schopnosť vidieť situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Aktívna práca s jednotlivcom a skupinou priamo v praxi supervízora.

V supervízii sa stretáva supervízor s pomáhajúcim odborníkom (na jeho žiadosť) a spoločne konzultujú v partnerskom rovnocennom vzťahu to, čo chce odborník s cieľom pomôcť mu s riešením jeho pracovného problému alebo prekážky, ktorá mu bráni v práci. Konzultačná podpora je orientovaná na pracovný proces prípadne na to, ako my sami (naše prežívanie, osobnosť) či už vedome alebo nevedome vplývame na tento pracovný proces..

Absolvent vzdelávacieho programu – získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike. Je schopný empatický pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách. Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni. Supervízia je činnosť supervízora, pri ktorej prostredníctvom pozorovania a cielených otázok uvažujeme nad úrovňou starostlivosti o klienta a zvyšujeme poradcovu schopnosť reflexie práce a sebareflexie.

 

Cieľom je rozvinúť zručnosti – supervidovaného, rozvoj úsudku a vlastností supervidovaného vo vzťahu k jeho profesionálnej roli. Pre koho je určený: kurz je určený pre záujemcov laikov, pracovníkov sociálnych zariadení, odborníkov pomáhajúcich profesií, živmostníkov, manažérov, asistentov, obchodníkov, konzultantov, personalistov, klientskych pracovníkov, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí potrebujú získať schopnosti, ktoré umožňujú reflektovať konanie pracovníka a rozlíšiť užitočné a neužitočné postupy.  Obsah tréningu: Účastníci tréningu formou cvičení, hrania rolí, diskusií a workshopov získajú základné vedomosti, zručnosti a schopnosti z nasledovných oblastiach: Teoretické základy supervízie, Komunikácia a aktívne počúvanie, Zručnosti podporujúce supervíziu – kladenie otázok, Supervízia zameraná na človeka, Empatia, kongruencia a akceptácia, a mnoho mnoho iného !  Investujte do vzdelávania – investujte do seba samého. Informujte sa na najbližší možný termín kurzu pre Vás !

.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze – cieľom vzdelávacej aktivity je odborná príprava supervízorov pre prácu s ľuďmi. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať prácu a získajú profesionálne schopnosti a zručnosti v metodike riadenia odborného personálu. Po absolvovaní školenia získa účastník certifikát.

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Supervízia v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (vzdelávanie organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]