koucing-kouc-psycholog-bratislava

Individuálny odborný koučing realizovaný systémom „One on One“

Odborný párový alebo rodinný koučing pre pár, partnerov a rodinu

Odborný párový alebo rodinný koučing pre pár, partnerov a rodinu

Premýšľate nad absolvovaním koučingu pod vedením akreditovaného kouča s praxou ? Stáva sa Vám občas, že sa v pracovnom alebo osobnom živote zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať ? Viete, že sú potrebné zmeny k tomu, aby ste boli efektívnejší, ale aj na základe vašich vedomostí a zručností sa dostávate k určitej bariére, kvôli ktorej sa vám to nepodarí? Ste v stálom strese, vaše úsilie nevedie nikam a život vám komplikujú konflikty spôsobené nejasnou komunikáciou ? Cítite sa bezmocný a neviete si pomôcť sám ? Hľadáte odpovede na svoje otázky v osobnom, pracovnom či kariérnom živote ?  Ak ste sa našli v týchto vetách a cítite, že potrebujete posun dopredu, odborný kouč (Life Coach & Business Coach) vám vie reálne pomôcť.

 

Odborný individuálny, párový alebo skupinový koučing:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a koučov s dlhoročnou praxou
– odborný koučing individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– koučing šitý priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Life coaching | Životný koučing 
V živote človeka sú najdôležitejšie zdravie, medziľudské vzťahy, práca a koníčky. Ak nastane nejaký problém len v jednom z nich, už nemáte vyvážený život. Life Kouč vám pomôže vyriešiť vyskytnutý problém v ktorejkoľvek z týchto oblastí. Pri životnom koučingu je dôležité aby ste sa otvorili svojmu koučovi, boli úprimný a nebáli sa zájsť až do hĺbky problému. Kouč nevyrieši za vás problémy, ale posúva vás ďalej. Cieľom je aby ste v dôsledku boli spokojní s vašim životom. Potrebujete zvýšiť sebaistotu ? Chcete sa lepšie vyznať vo svojich emóciách? Potrebujete získať rovnováhu v živote ? Ocitli ste sa na križovatke a potrebujete sa rozhodnúť ? Chcete skvalitniť svoj život ? Ste v náročnej životnej situácii ktorú potrebujete prekonať ? Chcete pomôcť svojej rodine zvládnuť záťažovú situáciu ? Ste unavený/á a potrebujete zmenu ? Ste nespokojní so svojim životom, naplnením a využitím svojho potenciálu ? Viete čo chcete ale neviete ako to dosiahnuť ? Dohodnite si stretnutie s „life“ koučom! Jedným z najsilnějších zážitkov je pochopenie toho, čo človek v živote chce a hlavne porozumenie sebe samému. Skúste malý experiment a spýtajte sa desať svojich známych jednoduchú otázku: „Čo v živote chceš ?“ Life koučingom tiež rastie sebauvedomenie a uvedomenie si svojich životných hodnôt, a tým aj vnútorná istota.

 

Career coaching | Kariérový koučing
Kariérový koučing viac súvisí s hľadaním profesnej oblasti, vhodného povolania a jeho získaniu. Sprevádza klienta procesom hľadania vhodného povolania a cieľom je nájsť oblasť, prácu, ktorá bude človeku sedieť. Lebo keď ho práca baví a je mu tak povediac „šitá na mieru“ je väčší predpoklad, že ju aj bude robiť dobre a bude v nej dosahovať lepšie výsledky. A to najdôležitejšie – bude spokojnejší a šťastnejší v pracovnom i osobnom živote. Kariérny koučing sa skôr zameriava na úspešnosť v práci, na koučing, ktorý pomáha v kariére dosahovať výsledky, rozvíjať sa a posúvať dopredu, postupovať v kariére. Pomáha hľadať cesty a riešenia vedúce k určenému cieľu koučovaného. Odstraňuje bariéry, ktoré človeku bránia napredovať. Ocitli ste sa na križovatke a potrebujete sa rozhodnúť ? Chcete svoj život zmeniť ? Chýba Vám motivácia ? Ste v náročnej životnej situácii ktorú potrebujete prekonať ?  Ste unavený/á a potrebujete zmenu ? Ste nespokojní so svojim životom, naplnením a využitím svojho potenciálu ? Viete čo chcete ale neviete ako to dosiahnuť ? Obrádťe sa na nášho „biznis kouča“ alebo „career kouča“

 

Biznis koučing | Pracovný koučing
Business koučing je prostriedkom pre rozvoj zručností a kompetencií viažúcich sa na pracovnú pozíciu, ktorú zastávate. Umožňuje odhaliť osobný potenciál i mieru jeho reálneho využívania a zároveň definuje rozvojové ciele, na ktorých môžete spoločne s koučom pracovať. Business koučing je užitočným nástrojom aj pri rozvoji manažérskych zručností, ktoré zahŕňajú kompetencie ako: definovanie vízie, stanovovanie cieľov, ktoré ju napĺňajú, schopnosť definovať procesy, ktoré k nej vedú a ich riadenie, task manažment a budovanie aktívnej orientácie na výsledok, schopnosť zostavovať, motivovať a riadiť tímy v smere zvoleného riešenia i schopnosť hodnotenia výsledkov v prepojení na odmeňovanie a rast.Chcete zvýšiť motiváciu pracovníkov? Chcete zvýšiť výkon pracovníkov? Chcete mať spokojných pracovníkov vo firme? Chcete pracovať efektívnejšie, lepšie plánovať a využívať potenciál podriadených? Chcete byť sami spokojní s tým, ako vediete svojich ľudí? Chcete získať čas na strategické aktivity firmy?   Obráťte sa na „biznis“ kouča – koučovaní manažéri dobre ovládajú komunikačné techniky a prácu s ľuďmi. Nemanipulujú s ľuďmi. Vedia počúvať a klásť otázky, ktoré riešia situáciu. Pracovať na pozícii manažéra nie je jednoduché. Okrem riadenia tímu alebo zvereného odboru, musí byť schopný riadiť nielen zamestnancov, ale hlavne samého seba…Vďaka biznis koučingu vedia byť manažéri aj lídri či vizionári, vedia nastavovať a dosahovať ciele ľahšie, vedia určiť priority, mať dobrý timemanažment

 

Executive koučing | vrcholový a výkonný koučing
Chcete mať motivovaných a lojálnych manažérov či odbborníkov v tíme ? Potrebujete rozvíjať potenciál svojich podriadených ? Uvítate nové zdroje inšpirácie vo vedení ľudí ? Potrebujete upraviť timemanagement a psychohygienu ? Chcete zvýšiť sebaistotu a asertivitu pri rozhodovaní? Potrebujete zmenu ? Využite služby „biznis kouča“ ktorý robí executive coaching. Pracovať na pozícii manažéra, hlavne vrcholového manažéra, nie je jednoduché. Okrem riadenia spoločnosti, alebo zvereného odboru, musí byť schopný riadiť nielen zamestnancov, ale hlavne samého seba. Mať primeraný timemanagement, work-life ballance, rešpekt, fungujúce a otvorené vzťahy, emočnú vyzretosť, sebauvedomenie a výborné komunikačné zručnosti. Tieto skills sa ponúkajú na každom manažérskom tréningu, avšak v rovine teoretickej. Koučing však pomáha diskrétnym spôsobom tieto vedomosti a informácie z tréningu pretaviť do praxe a zohľadniť špecifiká a potenciál osobnosti manažéra.

 

Koučing generuje a zároveň vyžaduje – oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu. Profesionálni koučovia vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Koučovia pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život. Koučing by sme mohli definovať rôznymi spôsobmi:

  • Je to spôsob, vďaka ktorému rozviniete váš osobný alebo pracovný potenciál – uplatňuje sa ako pri osobnom tak aj pri profesionálnom živote – je to proces, kde sa pri spoločných stretnutiach s vašim koučom dopracujete k riešeniam medziľudských či osobných vzťahov – koučing je individuálny prístup k jednotlivcovi alebo skupine – oproti konzultácii, kde vám konzultant povi ako máte postupovať, pri koučingu vás kouč navedie na riešenia, ktoré si v budúcnosti budete vedieť vykladať aj sám. Bez toho, aby vám radil – pri procese si vytýčite cieľ, ktorý na konci aj úspešne dosiahnete – koučing je sprievodcom pri riešení problémov v danej životnej (osobnej) sfére – pod názvom sa skrýva štruktúrovaná komunikácia zameraná na poznávanie samých seba – je to nástroj na profesionálny rozvoj schopností a zručností jednotlivcov i skupín – je procesom učenia pomocou aktívneho počúvania a kladenia cielených otázok počas ktorých nachádzate riešenia – napomáha k získaniu zdravého sebavedomia, istoty v sebe samom a zbaví vás pocitu neúspechu – kľúčom k úspechu je inovácia, využitie skrytého potenciálu vo vás

 

Ponúkame odbornú pomoc a podporu – pri riešení problémov týkajúcich sa osobného, vzťahového, rodinného, partnerského, manželského či pracovného života. Cieľom koučingového poradenstva je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s koučami s dlhoročnou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa problému. Rozhodnutie vyhľadať odbornú pomoc kouča občas nebýva jednoduché. Je to celkom pochopiteľné. Predstava, že budete cudziemu človeku rozprávať o svojich problémoch, emóciách, či iných intímnych záležitostiach, môže byť pre Vás až desivá. Na začiatku spolupráce s koučom sa klienti môžu skutočne cítiť trochu nepríjemne.

 

Uvedomujeme si to aktívne – preto vždy s kolegami dbáme na to, aby si klient zvolil vlastné tempo riešenia svojich tém. Je v poriadku, ak sa rozhodnete venovať úvodné stretnutia „oťukávaniu“ sa v novej situácii a s ťaživými či intímnymi témami sa rozhodnete počkať. Skúsenosti mnohých ľudí však ukazujú, že benefity, ktoré terapia prináša stoja za to, aby človek „zariskoval“ a vyhľadal pomoc. Investujte preto do seba a získajte vďaka osobnému či online koučingovému poradenstvu maximum pre vlastný život. Koučing sa môže využiť ak niekto chce dosiahnuť svoj CIEĽ, ale aj v iných prípadoch. Napríklad pri týchto životných oblastiach:

 

– nedoriešených problémoch, ktoré dusíte v sebe, riešení vzťahových problémov a životných dilem v praxi
– urovnaní partnerských konfliktov, adaptácii v novom zamestnaní, kde sa vám napríklad nedarí prispôsobiť
– ťažkostiach s vystupovaním alebo prezentovaním pred publikom, probléme s komunikačnými zručnosťami
– prežívaní stresu na pracovisku, ktoré môže byť spôsobené napríklad zlým organizovaním času v praxi
– motivovaní podriadených, kde sa musíte naučiť najprv pozorne počúvať a efektívne komunikovať v praxi
– zdokonaľovaní sa v pracovnej pozícii alebo zlepšení sociálnych zručností, vzťahových problémoch v praxi
– rozvinutí vášho vnútorného potenciálu, na dosiahnutie cieľov, dlhodobých problémoch v osobnom živote
– zefektívnení komunikácie medzi členmi tímu a zlepšení zručnosti pracovníkov, probléme zladenia tímov
– nachádzaní cesty k spolupracovníkom, ale je medzi vás vekový alebo iný rozdiel, vyriešení problémov

Metóda koučingu je vhodná pre ľahšie poradenské prípady, keď človek potrebuje poradiť s určitou životnou situáciou či problémom a čaká od poradenstva isté rady a odpovede na otázky. Koučing vedú u nás profesionálni medzinárodne certifikovaní koučovia PCC, ktorí získali certifikáty od ICF – medzinárodnej federácie koučov.

Ak hľadáte dobré riešenie – odporúčame návštevu odbornej poradne. Dobrý kouč vám dokáže poradiť v priebehu jedného či pár sedení, jeho rady sú však všeobecnejšie a rozhodnúť sa nakoniec aj tak musíte sami. Existujú aj online koučovacie poradne, čo je vhodné pre tých, ktorým nie je príjemné svoj problém rozoberať osobne a môžu ostať v anonymite, alebo pre tých, ktorých problém nie je ešte natoľko akútny a potrebujú len zbežne poradiť. Človek tam môže nájsť rady a praktické tipy, ako so svojou situáciou efektívne pracovať. Koučovacie sedenia stoja viac času a vlastného úsilia. Váš problém nevyriešia do troch dní, ale idú viac do hĺbky, sú transformačné a môžu vám priniesť trvalé riešenia problémov a odstránenie rôznych vnútorných blokov a tráum. Skúsený kouč z praxe nehovorí ľuďom, čo majú robiť alebo ako sa rozhodnúť, ale pomáha im porozumieť svojmu vlastnému vnútru. Existuje viacero foriem a druhov koučovacieho poradenstva. Záleží vždy od konkrétneho človeka a problému, ktorá z nich bude najvhodnejšia. Rovnako sú možné ich kombinácie – informujte sa.

 

Dĺžka a trvanie koučingového stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania koučingového stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma koučingových stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti koučingu:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny koučingových stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2021)
Cieľová skupina klientov koučingu:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párový koučing

  67
  poradca | pár - rodina
  Odborný rozvojový párový alebo rodinný koučing
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálny koučing

  47
  poradca | klient
  Individuálny koučing systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinový koučing

  77
  poradcovia | skupina
  Skupinový odborný koučing pre tímy, skupiny a firmy

  Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

  Read More

  Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

  Read More

  psychológ | psychoterapeut | coach

  Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

  Read More

  lektorka | mediátor | supervízorka

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]