Inteligencia IQ vs EQ v živote

 

Akademická IQ inteligencia – akademická inteligencia zahŕňa schopnosť myslieť a vyjadruje sa vo forme verbálnej inteligencie, riešenia problémov a praktickej inteligencie. Je to schopnosť vykonať určité zadania, ktoré sú ohodnotené výchovným a školským systémom. Tu patrí napríklad schopnosť čítať, písať, počítať, myslieť logicky, vedieť presný význam cudzích slov či ovládať niekoľko svetových jazykov. Ľudia s vysokým IQ svoj potenciál využívajú v povolaniach, kde je potrebné uplatniť nadpriemerný všeobecný rozhľad, porozumenie vedeckých princípov a teórií, numerické a abstraktné schopnosti, vizuálne myslenie, či rýchlosť a presnosť v riešeni ťažkých úloh. Na meranie týchto schopnosti sa najčastejšie používajú IQ testy. IQ inteligencia je pre život jedinca veľmi dôležitá. Ešte dôležitejšia je však EQ teda emocionálna inteligencia.

 

(Ne)spoľahlivé IQ testy – výsledky z IQ testov sa merajú na základe porovnania výsledkov s priemerom (100 bodov) dosiahnutým všeobecnou populáciou. Napriek tomu, že sa mnoho ľudí prikláňa k IQ testom ako k najlepšiemu prediktoru našej inteligencie, mnoho odborníkov argumentuje o ich skutočnej správnosti a využití. Opierajú sa o chyby, ktoré sa bežne počas týchto testov vyskytujú a síce:

1. mnoho ľudí na IQ testy trénuje a tak umelo a pozitívne ovplyvňujú výsledok

2. pred alebo počas testovania môže dojsť k nepredvídateľným udalostiam (nepríjemná udalosť v rodine, nervozita, hluk z vedľajšej miestnosti), ktoré zase negatívne ovplyvňujú výsledok testu.

Navyše, IQ testy merajú iba hore spomenuté akademické schopnosti, ale nemerajú napríklad ako vychádzate s ľuďmi, či ako zvládate praktické práce. Preto je akademická inteligencia definovaná hlavne v rámci úspechov v školskom a akademickom prostredí. IQ je iba to, čo IQ testy merajú.

 

Byť múdry a vzdelaný nezaručuje úspech v práci či živote. Zástanci emocionálnej inteligencie (EQ) vehementne argumentujú, že „akademická inteligencia“ (IQ) prispieva iba 20% k životnému úspechu a zvyšných 80% pripisujú EQ.

 

Keď IQ nestačí; alebo koľko inteligencií teda existuje – môžte byť veľmi skvelí v učení, plánovaní, alebo vo vypracovávaní zložitých úloh, avšak, výmena deravého kolesa alebo poskladanie skrine vám môže spôsobovať vážne problémy. Preto sa už dlho argumentuje nad tým, či IQ nie je len časť komplexného sytému zloženého z viacerých inteligencií. Mnoho vedcov tvrdí, že IQ musí byť definovaná a zahrnutá aj medzi praktické aktivity, ktoré robíme v dennodennom živote. Pomenovali ďalšie inteligencie ako sú hudobná, pohybová, priestorová, intrapersonálna (vnútorná) a interpersonálna (medziľudská). A práve intrapersonálna a interpersonálna inteligencia tvorí základ emocionálnej inteligencie (EQ).

 

Emocionálna inteligencia – EQ vyjadruje schopnosť monitorovať vlastné pocity a emócie, vedieť ich pomenovať, rozdeliť a použiť tieto informácie na riadenie vlastných pohnútok a ďalších akcií. Navyše, EQ je schopnosť vnímať a pochopiť potreby a emócie iných ako aj monitorovať ich nálady a temperament. To nám môže pomôcť predvídať ich správanie sa v nových situáciach. Na meranie EQ sa použivajú testy, ktoré merajú základné dimenzie. Sedem dôvodov, prečo je dôležité EQ zvyšovať

Ľudia s vysokou EQ: lepšie odkomunikujú nápady, pohnútky a góly, sú viac asertívny a senzitívny, disponujú vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné pri práci v tíme, vedia vytvoriť firemnú kultúru, ktorá podporuje pracovníkov a zvyšuje ich lojalitu, čo často vedie k organizačným úspechom, poznajú nielen svoje silné a slabé stránky, ale aj silné a slabé stránky svojich spolupracovníkov, čo im umožňuje podporovať tie prvé a kompenzovať tie druhé, dokážu lepšie zvládať stres a tlak jasne identifikujú, čo ich následovníci cítia a potrebujú, generujú viac entuziazmu a optimizmu a vedia inšpirovať a pomáhať

Kroky, ako si zlepšiť EQ – Uvedomenie si seba samého To zahŕňa uvedomenie si svojej osobnosti a toho, že váš živoť sa zlepší, keď budete pracovať na zdokonalení svojej EQ. Tento krok môžte začať tak, že si vypýtate spätnú väzbu na vaše správanie sa a konanie od zdroja, ktorému veríte. Dobrým zdrojom môže byť váš partner, priateľ, alebo manažér.

Otvorenosť k zmenám – tento krok spočíva v akceptovani toho, že máte časť osobnosti, na ktorej treba pracovať a zdokonaľovať. Navyše, tu si treba uvedomiť, že tento proces si vyžaduje čas i úsilie.

Identifikácia malých zmien a ich aplikácia v každodennom živote Ľudia často začínajú s najväčším problémom, avšak po niekoľkých neúspechoch bývajú znechutení. Dobrou taktikou pri tomto kroku je robenie malých a jednoduchých zmien, ktoré môžme ľahko dosiahnúť. Napríklad, ako riešiť pracovný konflikt je komplexná a zložitá téma, avšak, vytvorenie si času a priestoru na krátku debatu s novým kolegom je vysoko efektívny prístup. Rozhodnutie sa pre malé a jednoduché zmeny a ich aplikovanie v každodennom živote bez akýchkoľvek prekážok a neúspechov pomáha budovať nielen vašu dôveru vo vašu schopnosť vyvýjať sa, ale aj dosahovať menšie, no dôležité výsledky.

Hovorte o svojich úmysloch – rozprávajte svojim blízkym i priateľom, že ste na ceste k zmenám. Po niekoľkých týždňoch sa s nimi snažte odkontrolovať tieto zmeny a prípadné (ne)úspechy. Nájdite si vo svojom okolí človeka, ktorému veríte a ktorý vás dokáže podporiť vo vašich úmysloch. Robte to isté.

Quo vadis inteligencia –  našu inteligenciu tvorí komplexný systém. IQ referuje na kapacitu pre abstraktné, logické a kritické myslenie. Avšak, sprevádza ho mnoho argumentov, ako je jeho prehnané zdôraznovanie či meranie IQ testami. Napriek tomu je prítomnosť akademickej inteligencie v pracovnom prostredí nevyhnutná. Na druhej strane, EQ je schopnosť vnímať svoje i pocity iných. EQ patrí medzi najdôležitejšie aspekty nielen pracovného, ale aj osobného úspechu. A tak nám táto komplexnosť naznačuje, že by sme sa nemali sústrediť iba na jej jednu zložku.

 

Navyše, vďaka rýchlemu vývoju – technologickému pokroku vo svete vedy je využitie umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AQ) čoraz častejším javom v našom živote. Nahradenie ľudského faktora (i.e. našej inteligencie) a použitie AQ sa vyznačuje naprogramovaním počítačov takým spôsobom, ktorý ľudstvu ponúka vynájdenie mnohých alternatív. Otázne je za akú cenu. Ale to je už téma pre iný blog. Máte záujem spoznať výšku svojho IQ ? Potom nás kontaktujte, radi Vám osobne poradíme.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]