gestalt-therapy-psychoterapia

Individuálne gestalt terapia realizovaná systémom „One on One“

Gestalt párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová gestalt psychoterapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Gestalt terapia a psychoterapia – je hlbinne psychologický a existenciálne fenomenologický psychoterapeutický smer, založený v štyridsiatych rokoch 20. storočia terapeutom menom Fritz Perls a jeho manželkou Laurou Perls. Gestalt terapia pri svojom vzniku čerpala z množstva filozofických  (existencializmus, fenomenológia, zen budhizmus) a psychologických základov (psychoanalýza, gestalt psychológia, holizmus, bioenergetika). Gestalt vychádza z toho, že ľuďom môžme porozumieť iba ako celistvým živým bytostiam, vyskytujúcim sa v zložitých enviromentálnych a spoločenských systémoch. Vychádza z tzv. „teórie poľa“ a konceptu vnímania figúry a pozadia.

Fenomenologický prístup – je pre klienta dôležitý aspekt Gestalt terapie, nakoľko pri ňom terapeut odkladá bokom svoje predpoklady a klientovi skutočne načúva. Zároveň ponecháva priestor na to, aby klient mohol slobodne popisovať to, čo sa s ním práve deje, čo cíti a čo si uvedomuje (figúra). Všetko, čo sa deje, je jedinečným momentom, ktorý terapeut trpezlivo, empaticky a aktívne zaznamenáva a dáva o tom klientovi spätnú väzbu. Terapeut napríklad môže klientovi reflektovať „vidím, že máte slzy v očiach“, alebo „počujem, že sa vám trasie hlas“ a pod., čím upriami jeho pozornosť na prežívanie tu a teraz. Terapeut taktiež overuje, či to, čo u klienta vníma, je zároveň tým, čo klient naozaj cíti. V neposlednom rade terapeut monitoruje aj to, čo v aktuálnom rozhovore u klienta nie je prítomné a čo absentuje – teda jeho pozadie.

Tento terapeutický vzťah – v ktorom terapeut dáva bokom svoje predchádzajúce porozumenie, vedomosti, predsudky a očakávania, a na všetko sa dopytuje klienta, môže byť zo začiatku pre klienta prekvapujúci.  Terapeut sa totiž pýta na zdanlivo samozrejme veci, ktoré však môžu byť nositeľom mnohých významov, o ktorých vie len klient sám. Človek sa tak pri týchto významoch môže zastaviť a viac porozumieť sebe samému. Terapeut sa zaujíma o to, ako klient rozumie sám sebe, aké sú jeho skúsenosti, čo ovplyvňuje jeho kognitívne funkcie, emócie, správanie, a špeciálne jeho vzťahový rámec. Najvýznamnejšou časťou gestalt terapie je preto vytvorenie vzťahu medzi terapeutom a klientom, a to prostredníctvom dialógu ako autentického stretnutia dvoch osôb. Svoje pocity teda neprináša do terapie iba klient, ale aj terapeut, ktorý autenticky sprostredkováva vlastné pocity a vnemy, súvisiace s klientovým procesom. Terapeut sa zároveň snaží zdržať sa interpretácií a vedie klienta k bytiu tu a teraz, a to bez toho, aby to musel kategorizovať, vysvetľovať, nálepkovať, alebo nejakým spôsobom ovládať. Ide o to, aby klient sám dospel k zážitku, k uvedomeniu.

 

Gestalt terapia a poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– gestalt psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– gestalt psychoterapia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či online forme

 

Zážitkový aspekt gestalt terapie – je zdôraznený v tom, že klient v priebehu terapeutického stretnutia sa dostáva do kontaktu s tým čo robí, cíti a myslí v bezprostrednej interakcii s druhým človekom resp. terapeutom. Terapeut napomáha klientovi v oživovaní a v spracovávaní jeho ťaživých zážitkov priamo v terapeutickej situácii namiesto abstraktného rozprávania o jeho problémoch. Terapeutova prítomnosť v procese terapie je živá, úprimná, priama a vrelá. Klient môže vidieť a počuť ako je vnímaný terapeutom, ako aj to čo cíti a prežíva terapeut v interakcii s ním. Priamy zážitok a prežívanie klienta v priebehu terapeutického stretnutia sa stane východiskom k prehĺbeniu, rozšíreniu sebapoznania a sebauvedomovania , čo prináša rast a zmenu. Terapeutický vzťah je ponímaný ako reálny vzťah. Terapeut svojou autentickou prítomnosťou kreatívne využíva svoje schopnosti a  umožňuje tým vynáranie sa dialogického Ja-Ty vzťahu čím podporuje rast, osobnostný rozvoj resp. obnovenie zdravej organizmickej sebaregulácie klienta. Gestalt psychoterapia prebieha vo forme individuálnej alebo skupinovej terapie. Je účinnou terapeutickou metódou pri liečbe klientov s úzkostnými poruchami, depresívnymi poruchami, psychosomatickými poruchami, poruchami osobnosti a s niektorými formami psychotických porúch.

Terapeutický vzťah – je teda skúšobným priestorom, v ktorom s terapeutovou podporou môžu klienti študovať svoje procesy vstupovania do kontaktu a vystupovania z neho. Objavovať, kým práve sú a kým by sa mohli stať. Gestalt terapia je teda najmä terapiou sebapoznania, ktoré vedie k sebaurčeniu a rastu. Fritz Perls hovorí, že terapia je bezpečná kríza, kedy má klient dostatok podpory a bezpečia, aby sa mohol vystaviť zmene. Terapeutický vzťah zahŕňa niekoľko presne vymedzených a vzájomne prepojených aspektov, medzi inými aj existenciálnu rovinu ľudského vzťahu, pracovné spojenectvo a prenosový vzťah. Podmienky, ktoré podporujú rozvinutie takéhoto vzťahu, sú pochopenie, autentickosť a bezpodmienečné prijatie a potvrdenie jedinečnosti toho druhého. Len dôvera klienta voči terapeutovi mu umožňuje konfrontáciu s tým, čo robí, ako to robí, či to tak aj naozaj chce robiť a či sa pri danom správaní cíti slobodne a sám sebou.

Slovo gestalt znamená tvar, celok, prípadne utváranie (gestalten). Vyjadruje poznanie, že naše vnímanie a prežívanie sú do veľkej miery formované našimi potrebami, ktoré smerujú svojmu k uzavretiu a naplneniu, a tým k nastoleniu rovnováhy. Spôsob ich uzatvárania je pritom ovplyvnený našou minulou skúsenosťou.

Terapeutický a poradenský vzťah – je teda skúšobným priestorom, v ktorom s terapeutovou podporou môžu klienti študovať svoje procesy vstupovania do kontaktu a vystupovania z neho. Objavovať, kým práve sú a kým by sa mohli stať. Gestalt terapia je teda najmä terapiou sebapoznania, ktoré vedie k sebaurčeniu a rastu. Fritz Perls hovorí, že terapia je bezpečná kríza, kedy má klient dostatok podpory a bezpečia, aby sa mohol vystaviť zmene. Terapeutický vzťah zahŕňa niekoľko presne vymedzených a vzájomne prepojených aspektov, medzi inými aj existenciálnu rovinu ľudského vzťahu, pracovné spojenectvo a prenosový vzťah. Podmienky, ktoré podporujú rozvinutie takéhoto vzťahu, sú pochopenie, autentickosť a bezpodmienečné prijatie a potvrdenie jedinečnosti toho druhého. Len dôvera klienta voči terapeutovi mu umožňuje konfrontáciu s tým, čo robí, ako to robí, či to tak aj naozaj chce robiť a či sa pri danom správaní cíti slobodne a sám sebou.

Zmyslom psychoterapie – nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia. Ak Vás zaujíma viac informácii k danej téme, kontaktujte nás – sme tu pre Vás.

 

Dĺžka a trvanie psychoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny gestalt terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Párová alebo rodinná gestalt terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna gestalt psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová gestalt psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]