rogers-psychoterapia-terapia

Individuálna PCA terapia realizovaná systémom „One on One“

Na klienta cielená terapia a psychoterapia pre pár alebo rodinu

Skupinová PCA psychoterapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Prístup zameraný na človeka – (Person-Centred Approach PCA) patrí do prúdu humanistických psychoterapeutických smerov. Jeho hlavným tvorcom je Carl Rogers, ktorý svoj prístup vyvíjal najmä počas štyridsiatych a päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Rogers patrí medzi prvých, ktorí začali skúmať samotný terapeutický proces, najmä prostredníctvom nahrávania terapeutických stretnutí a ich následnej analýzy. Postupne na základe analyzovania účinných faktorov (teda faktorov v psychoterapii, ktoré sú tými skutočnými pôvodcami zmeny či „liečenia“ u klienta) v terapeutických stretnutiach dospel k šiestim podmienkam, ktoré postuloval ako nevyhnutné a zároveň postačujúce pre dosiahnutie terapeutickej zmeny.

Rogeriánska terapia sa niekedy – nazýva aj nedirektívna  terapia kvôli autonómii danej klientovi. O čom sa diskutuje, rozhoduje klient, nie terapeut. Ako Rogers  vysvetlil : „Je to klient, ktorý vie, čo bolí, akým smerom sa uberať, aké problémy sú rozhodujúce, aké skúsenosti boli hlboko zakopané. Rogeriánska terapia, ktorú vytvoril Carl Rogers , je terapeutická technika, pri ktorej má klient aktívnu autonómnu úlohu na terapeutických sedeniach . Je založená na myšlienke, že klient vie, čo je najlepšie, a že úlohou terapeuta je uľahčiť prostredie, v ktorom môže klient priniesť pozitívnu zmenu.

Carl Rogers veril – že všetci ľudia majú schopnosť dosiahnuť pozitívnu zmenu v ich živote. Vyvinul terapiu zameranú na človeka (alebo Rogeriana) ako techniku, ktorá klientom poskytuje väčšiu autonómiu na terapeutických sedeniach. Rogersov prístup k psychoterapii sa považuje za humanistický,  pretože sa zameriava na pozitívny potenciál jednotlivca. Pri Rogerianovej terapii sa terapeut obvykle zdrží ponúkania rád alebo formálnej diagnózy. Namiesto toho je primárnou úlohou terapeuta počúvať a preformulovať,  čo hovorí klient. Rogeriánski terapeuti sa snažia zdržať sa ponúkania vlastnej interpretácie udalostí alebo poskytovania výslovných návrhov na riešenie situácie.

 

PCA terapia a poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– psychoterapia cielená na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Rogersov terapeutický (poradenský) – prístup sa spočiatku nazýval nedirektívny, až neskôr sa stal známym ako terapia zameraná na klienta. Následne sa udomácnil pojem terapia zameraná na človeka. Zmena názvu mala poukázať na to, že v centre pozornosti je človek v celej svojej zložitosti. C. Rogers kládol dôraz na to, že všetky aspekty terapie (resp. soci{lneho poradenstva) zameraných na človeka, sa vzťahujú takmer na všetky aspekty ľudského správania a sú aplikovateľné aj mimo terapeutického (resp. poradenského) prostredia. Treba povedať, že prístup zameraný na človeka postupne prerástol aj za brány terapeutického sveta. Tento prístup sa dá aplikovať vo vzdelávaní, v zdravotnej starostlivosti, v riadení organizácií, v politike, v medzinárodných vzťahoch a podobne. Možno aj to bol dôvod pre ktorý bol Carl R. Rogers v roku 1987 nominovaný na Nobelovu cenu za mier.

PCA prístup zameraný na človeka – (Person-Centred Approach PCA) patrí do prúdu humanistických psychoterapeutických smerov. Jeho hlavným tvorcom je Carl R. Rogers, ktorý svoj prístup vyvíjal najmä počas štyridsiatych a päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Rogers patrí medzi prvých, ktorí začali skúmať samotný terapeutický proces, najmä prostredníctvom nahrávania terapeutických stretnutí a ich následnej analýzy. Postupne na základe analyzovania účinných faktorov (teda faktorov v psychoterapii, ktoré sú tými skutočnými pôvodcami zmeny či „liečenia“ u klienta) v terapeutických stretnutiach dospel k šiestim podmienkam, ktoré postuloval ako nevyhnutné a zároveň postačujúce pre dosiahnutie terapeutickej zmeny. Prístup zameraný na človeka je považovaný za optimistický, nakoľko vníma človeka ako vo svojej podstate dobrého a prosociálneho. Zároveň hovorí o takzvanej aktualizačnej tendencii čo je vlastnosť všetkých živých organizmov, ktorá ich smeruje k napĺňaniu ich potenciálu. Aj z tohto pohľadu teda vyplýva, že to najlepšie, čo môže terapeut pre klienta urobiť, je vytvoriť mu také podmienky, v rámci ktorých bude môcť tento svoj potenciál naplniť. Ak máte záujem o viac informácii, kontaktujte nás a dohodnite si termín stretnutia. Sme tu pre Vás.

Dôležitou súčasťou tejto teórie je predpoklad, že v určitom psychologickom prostredí sa napĺňa osobný potenciál jednotlivca, ktorý zahŕňa družnosť, potrebu byť s inými ľuďmi, vytvárať blízkosť a vzájomnosť. Obsahuje tiež potrebu poznávať okolitý svet (byť otvorený skúsenosti), dôverovať a byť dôveryhodný, tvoriť, prejavovať súcit, porozumenie a prijatie, byť samým sebou vo svojej pravde.

Pôvodne bol tento prístup – popisovaný a nazývaný ako nedirektívny. Bolo tým zdôrazňované, že terapeut aj napriek svojmu teoretickému a odbornému vzdelaniu a poznatkom nie je expert na problémy klienta (PCA nepoužíva označenie „pacient“, ale hovorí o „klientovi“). Teoretické východisko PCA stojí na základnej hypotéze, že v každom živom organizme (teda aj u zvierat a rastlín) jestvuje tzv. aktualizačná tendencia. Je to vrodená tendencia organizmu rozvíjať všetky svoje kapacity takým spôsobom, ktorý slúži udržiavaniu alebo rozširovaniu organizmu. Zároveň treba zdôrazniť, že aktualizačnú tendenciu považuje PCA za jediný motív bytia – organizmus ako celok, a iba organizmus ako celok, prejavuje aktualizačnú tendenciu, nejestvuje žiadny iný zdroj energie alebo akcie v systéme.

Hoci bol PCA pôvodne vyvinutý – ako prístup k psychoterapii (postupne sa stal oveľa viac známy ako Človekom/klientom-centrovaná terapia/poradenstvo), Carl Rogers a jeho kolegovia si začali uvedomovať, že by mohol byť aplikovaný aj v iných oblastiach každodenného života, v ktorých sú dôležité a významnú úlohu zohrávajú medziľudské vzťahy – vo vzdelávaní, manažmente, starostlivosti o deti a pacientov, pri riešení konfliktov. V súčasnosti používa poznatky PCA ako hlavnú zásadu vo svojej každodennej práci s klientmi veľmi veľa ľudí, i keď nie sú psychoterapeutmi alebo profesionálnymi poradcami. Ukazuje sa, a prax každodenného života to opakovane potvrdzuje, že PCA je „univerzálny“ prístup všade tam, kde vstupuje jedinec do medziľudských vzťahov a kde od dobrých medziľudských vzťahov záleží, či zúčastnení ľudia budú úspešní, efektívni a spokojní. Carl Rogers a jeho práca má naďalej vplyv. Mnoho terapeutov dnes začleňuje do svojich praktík prvky terapie zamerané na klienta, najmä prostredníctvom  eklektického prístupu, pri ktorom môžu kombinovať niekoľko typov terapie do jedného sedenia. Dôležité je, že základné komponenty terapie, ktoré Rogers predložil (empatia, kongruencia a bezpodmienečné pozitívne rešpektovanie), môže použiť ktorýkoľvek terapeut bez ohľadu na jeho konkrétny prístup k liečbe. Terapeuti dnes uznávajú, že efektívny vzťah medzi klientom a terapeutom (nazývaný terapeutická aliancia alebo terapeutický vzťah) je kľúčom k úspešnej terapii.

 

Dĺžka a trvanie PCA psychoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov PCA terapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná PCA terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna rogers psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová PCA psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]