biofeedback-terapia-psychologicka

Individuálna biofeedback poradňa systémom „One on One“

Odborná biofeedback poradňa pre pár alebo rodinu

Skupinový biofeedback cielený na skupiny a firmy

Biofeedback a neurofeedback – pomocou tréningových sedení sa človek dospelý alebo dieťa naučí vedome pociťovať a rozpoznávať telesné, fyziologické procesy a vedome ich regulovať. V zahraničí je liečba pomocou biologickej spätnej väzby známa už od roku 1972 najmä v  USA a  jej objaviteľom je Prof. Barry Sterman, Ph.D. Od jej objavu sa rozšírila do viacerých krajín sveta. V praxi ide o použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu. Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi. Metóda Biofeedbacku umožňuje zistenie stresového profilu klienta, teda zhodnotenie jeho typického vzorca reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Význam merania stresovej reakcie vychádza z poznatku, že telesné a psychologické symptómy spojené so stresom môžu byť vyvolávané a udržiavané zmenenými fyziologickými funkciami. Zároveň platí, že subjektívne pocity pri prežívaní stresu nie vždy zodpovedajú fyziologickým reakciám. Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese. EEG biofeedback sa používa k terapii veľmi širokého spektra porúch a ochorení. Má rozsiahle liečebné i tréningové využitie. Klinické práce o jeho pozitívnom prínose zahŕňajú viac ako 200 rôznych stavov. Efekt je pochopiteľne rôzny v závislosti od závažnosti poruchy. U overených špecifických indikácií sa efektivita pohybuje v rozmedzí 65-95%.

EEG biofeedback – označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela. Metóda je v súčasnosti rozšírená po celom svete a využíva sa pre široký okruh problémov. V USA sa napr. využíva aj na psychickú a fyzickú prípravu pilotov, kozmonautov, špeciálnych policajných agentov, dispečerov, operátorov, bezpečnostných zložiek.

Pre koho táto metóda vhodná – praktické výsledky dokumentované na stovkách pacientov na celom svete dokazujú, že EEG biofeedback úspešne pomáha u nohých indikácií, aj keď medikamentózna liečba je neúspešná. Pod lekárskym vedením je tak možné pomocou EEG biofeedback liečiť farmakologicky nezvládnuteľné bolesti hlavy, epilepsiu, úzkosti, depresie a  mnoho psychických porúch vrátane autizmu, poruchy spánku, hyperaktívne stavy a  poruchy pozornosti, menopauzálne poruchy…“ K  tomuto názoru sa hlásime, chcem však zdôrazniť, že ako pri každej liečbe je dôležitá spolupráca a  disciplinovanosť pacienta alebo jeho príbuzných. Mnohí ľudia si myslia, že biofeedback je metóda určená výlučne pre deti, ktoré majú problémy so sústredením alebo s učením. Je pravda, že pri týchto deťoch sa metóda u nás zatiaľ používa najčastejšie a je veľmi účinná. Metóda je však rovnako veľmi efektívna pri mnohých ďalších problémoch, a to tak u detí, ako aj u dospelých.

 

Ako to prebieha – ak sa klient rozhodne pre biofeedback alebo neurofeedback terapiu, na úvod je vždy potrebné urobiť vstupné vyšetrenie, ktoré nám ukáže, ako telo, resp. mozog funguje. V prípade biofeedbacku hovoríme o tzv. stresovom profile. Ide o približne 25-minútové meranie, ktoré klientovi umožní spoznať, ako jeho telo skutočne reaguje na stres a ako rýchlo po strese sa dokáže zotaviť. Dôležitou súčasťou vstupného vyšetrenia je rozhovor s klientom, v ktorom mu na základe nameraných hodnôt vysvetlím, ako sa stres prejavuje na jeho psychofyziologických (telesných) hodnotách. Rovnako prediskutujeme ciele a možnosti biofeedback tréningov a klient má možnosť jeden takýto tréning hneď vyskúšať. Získa tak lepšiu predstavu o tom, či by pre neho takáto terapia mohla byť prínosná. Z tohto merania klient dostane podrobnú písomnú správu o svojom individuálnom stresovom profile a výsledkoch prvého tréningu. Celý proces vstupného vyšetrenia stresového trvá približne 1,5 hodiny.

Ako to funguje – klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta.  Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny). Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.

Ako prebiehajú sedenia – nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 40 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 50 sedení. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

Sedenia s poradcom pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, v ktorom bude vaše telo, myseľ a emócie fungovať v harmonickom stave. Naše profesionálne prístroje vám pomôžu pri nácviku techník a informujú vás o tom, nakoľko je váš organizmus schopný zvládať stres a záťaž.

 

  • Neurofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:
   chcú zvýšiť funkčnú kapacitu svojho mozgu a optimalizovať tak svoj mentálny výkon
   chcú zlepšiť svoju pamäť a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom a stresom v praxi
   majú rôzne psychické a/alebo zdravotné problémy (ako súčasť komplexnej liečby)
   bolesti hlavy a migrény, úzkostné a depresívne stavy, iné formy bolestí
   problémy so sústredením a pamäťou, problémy so spánkom
   syndróm chronickej únavy a syndróm vyhorenia z praxe
   problémy s impulzívnym a agresívnym správaním a konaním
   stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, iné chroby
   poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a dyspraxia)

 

 • Neurofeedback je pre klientov – ktorí sú schopní vnímať sluchové, vizuálne, alebo taktilné podnety. Je možné pracovať aj s klientami s obmedzenou hybnosťou, alebo so zmyslovým poškodením. Ak je aspoň parciálne funčné vnímanie, tak sa mozog dokáže učiť. Neurofeedback dokáže pozitívne vplývať na riadenie senzorických a motorických zručností tela, čím môže ovplyvniť vedomú hybnosť končatín, oromotoriky, či grafomotoriky. Vplýva tiež na priestorovú predstavivosť, či neverbálnu komunikáciu. Cielene sa dá pracovať aj s centrami mozgu, ktoré zodpovedajú za spracovanie, porozumenie a tvorbu reči. Dokáže podporiť reguláciu aktivity medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu, čo úzko súvisí so schopnosťou udržania pozornosti a sebaregulácie. Aj nadmerné nabudenie mozgu môže byť prekážkou v jeho dobrom fungovaní, najmä ak pretrváva dlho. Telo a mozog ho totiž vnímajú ako stres. Neurofeedback dokáže aj v takomto prípade podporiť reguláciu stresu a napätia, čím sa môže zlepšiť sociálne fungovanie a emocionálne prežívanie klienta.

 

Dĺžka a trvanie stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti biofeedbacku:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov pre biofeedback:  každý kto chce zlepšiť kvalitu svojho osobného, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová poradňa

  55
  poradca | pár - rodina
  Odborný párový a rodinný biofeedback pre pár-rodinu
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna poradňa

  45
  poradca | klient
  Individuálny biofeedback systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová poradňa

  65
  poradca | skupina
  Skupinový biofeedback pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]