Manželská poradňa alebo inak nazývané aj párové poradenstvo je rovnako ako individuálne založené na dôvernom vzťahu klientov a psychológa. Dôležité je uvedomiť si, že poradenstvo neslúži na posudzovanie a hľadanie vinníka. Úlohou psychológa nie je súdiť ani kritizovať váš vzťah a vaše správanie. Párové poradenstvo slúži na riešenie problémov, ktoré vo vzťahu sú a na hľadanie kompromisov. Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja.  Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že to takto už ďalej nejde a že ste

Psychická manipulácia je silný stresor na človeka. Psychológovia zaznamenávajú nárast psychických porúch aj v súvislosti s manipuláciou v práci či domácnostiach. Psychická manipulácia je silný stresor Čím je kontakt častejší, tým sú prejavy stresu silnejšie. Spôsobuje zdravotné problémy: poruchy spánku, ťažkosti s trávením, zvýšenie svalového napätia, vysoký krvný tlak, žalúdočné vredy. Vyvoláva aj psychické problémy: depresie, strach, úzkosť, zníženie sebavedomia a sebaúcty, narušené medziľudské vzťahy, pasivitu a neschopnosť spontánne prežívať svoj život. Okrem toho zasahuje aj celú komunitu, pretože jedným z prvých signálov, že nami systematicky nie

Syndróm vyhorenia Burn Out je stav duševného a fyzického vyčerpania, ktorý môže výrazne ovplyvniť šťastný a zdravý pocit zo života. K tomuto stavu môže viesť nepretržité a dlhodobé vystavenie stresovým situáciám, ako je starostlivosť o chorého člena rodiny, nadmerné pracovné nasadenie alebo aj svedectvo znepokojujúcich správ. Ľudia, ktorí zažívajú syndróm vyhorenia pociťujú úzkosť v podobe, že nemajú nič, čo by mohli svetu dať, a môžu mať problém každé ráno sa dostať z postele. Zväčša majú pesimistický pohľad na život a cítia sa beznádejne. Diagnostikovať vyhorenie môže byť náročné. Pokiaľ sa nelieči, môže viesť k vážnym fyzickým a psychickým

Mediácia je spôsob riešenia sporov, resp. iných konfliktných situácii za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediátor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetkých účastníkov. Mediátor by mal využiť svoje sociálno-psychologické znalosti a zručnosti, aby tieto zúčastnené strany dokázali presne vyjadriť, v čom vidia problém a tiež to aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť vzájomná dohoda zúčastnen

Supervízia v sociálnej práci podobne ako supervízia v psychológii a iných pomáhajúcich odboroch predstavuje významný zdroj profesionálnej podpory pre pomáhajúcich pracovníkov, ktorý napomáha nielen profesionálnemu rozvoju spôsobilostí, verifikovaniu správnosti postupov, hľadaniu alternatív, ale aj ochrane pomáhajúceho profesionála voči syndrómu vyhorenia, udržaniu a zvyšovaniu statusu profesie, k ochrane klienta pred poškodením, či až zneužitím a zároveň k efektívnejšiemu výkonu inkluzívnej a modernej praxe sociálnej práce. O to všetko sa musia postarať certifikovaní supervízori a supervízorky. Supervízia musí rešpektovať a včas reagovať na slovenskú realitu praxe so

Koučing predstavuje jedinečný štýl premýšľania, ktorý rozvíja osobný potenciál, čím pomáha nájsť smer riešenia pri životných problémoch. Jednoducho povedané; koučing Vám ukáže iný pohľad na Vašu momentálnu situáciu. Budete tak môcť vnímať skutočnú realitu a nie skreslené predstavy. Koučing Vás naučí rozmýšľať pozitívne, pomôže Vám zmobilizovať všetky Vaše vnútorné zdroje tak, aby ste boli sebaistý. Je výborným nástrojom v riešení problémov. „Koučing je hlavne práca na sebe. Zmenu máte chcieť Vy a ja Vás budem pri tomto procese rada sprevádzať. Výsledok Vám prinesie celkovú spokojnosť so sebou a so svojim životom. Koučing je forma rozhovoru, ke

Depresia je stav organizmu charakterizovaný smútkom, beznádejou, pocitom viny, poruchami spánku, úzkosťou, nezáujmom alebo nesústredenosťou, v ťažších formách sa objavujú aj samovražedné myšlienky či pokusy o samovraždu. Depresia je jedným z najčastejších problémov, ktoré ľudia v živote zažijú. U každého piateho človeka sa aspoň 1-krát za život objaví klinicky významná depresia. Každoročne ochorie na depresiu 5% obyvateľstva nezávisle na veku. Ženy ochorejú 2-krát častejšie ako muži. Depresiu zaraďujeme medzi tzv. afektívne poruchy čiže poruchy nálady. U klientov a pacientov trpiacich depresiou úplne chýba objektívny dôvod pre zmenenú náladu. Smútok nie sú sch

Všetky duševné poruchy a ochorenia je možné diagnostikovať a liečiť mimo nemocnicu – ambulantne alebo v stacionári, ak príznaky nie sú príliš silné a nevyvolávajú správanie, ktoré môže byť nebezpečné pre postihnutého pacienta alebo iné osoby. Psychická porucha je v skutočnosti zadefinovateľná ako súbor takých vzorcov v myslení, cítení, vnímaní či správaní človeka, Psychické (tiež mentálne či duševné) poruchy sa v minulosti označovali ako duševné choroby. Tento názov evokoval, že ide o reálne choroby duše či mozgu. Avšak medzi chorobami v pravom slova zmysle a duševnými poruchami existuje celý rad odlišností.

Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa starať oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie je dnes naozaj veľká téma nielen pre psychológov a iné zdravotnícke profesie. Telesné a duševné zdravie sú vlastne spojené nádoby. Väčšina z nás za najdôležitejšiu hodnotu uvádza zdravie, avšak myslí hlavne na telesné zdravie. Na jeho neodmysliteľnú súčasť, duševné zdravie, sa často zabúda. Vplyv  psychiky na telesné zdravie dokázali mnohé výsledky pozorovaní. Moderná medicína 20. storočia sa snažila objasniť a vysvetliť súvislosti medzi osobnosťou jednotlivcov, druhmi psychických

Návrat do práce po „Corona karanténe“ sa na to bude podobať –  s tým rozdielom, že tentokrát ani jeden z nás nebude v bezpečnej pozícii „toho, kto vie.“ Kulisa známeho prostredia môže navodiť očakávanie, že sa vraciame do „normálu“, no v skutočnosti si budeme musieť zvyknúť na úplne  „nový normál“. Ani kolegovia nebudú rovnakí, pretože každý si teraz nesie inak podfarbený príbeh. Niekto musel naraz zvládať prácu, domácnosť a výučbu detí. Niekto prežíval osamelé dni v izolácii. Niekto žil dlhú dobu v intenzívnom strachu o zdravie seba alebo blízkych. A budú aj takí, ktorí objavili čaro práce z domu a jej koniec by najradšej oddialili. Ignor

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]