Encounter Group bol pojem v čase kedy psychológ a psychoterapeut Carl Rogers naplno využíval silu podporných skupín pri liečbe klientov a pacientov. Encounterové skupiny vychádzajú z princípov PCA, čo je skratka pre psychoterapeutický smer, ktorého hlavným predstaviteľom a autorom teórie je Carl R. Roger (1902 – 1987). Bol to americký psychológ, predstaviteľ humanistickej psychológie a zakladateľ takzvanej nedirektívnej psychoterapie. Rogers vytvoril svoju teóriu hlavne na základe vlastných skúseností s klientmi v psychoterapii. Potom, čo sedel s ľuďmi a rozprával sa s nimi, vypozoroval, že posun v terapii sa dostaví, keď sú splnené nasledovné tri základné podmienky: pojem kongru

Psychoterapia a logoterapia v praxi pri liečbe klientov. Počiatky jej vzniku a postupného rozvíjania existenciálnej analýzy a logoterapie sa spájajú s významnou osobnosťou viedenského neurológa, psychiatra a psychológa Viktora Emila Frankla (1905-1997). Už ako mladý gymnazista sa zaujímal o psychológiu a dopisoval si so zakladateľom psychoanalýzy Sigmundom Freudom. Neskôr sa oboznámil aj s individuálnou psychológiou Alfreda Adlera, z ktorej čerpal inšpiráciu v počiatkoch svojich štúdií. Frankl sa však dlho nedržal princípov psychoanalýzy, ktorá vyzdvihovala ako hýbateľa konania človeka „vôľu ku slasti“. Postupne opúšťal aj stanovisko individuálnej psychológie zdô

Psychoterapia a psychologická pomoc ľuďom v núdzi prináša nielen zmenu životnú, ale aj nastavenie a preprogramovanie mysle. Dlho som si myslel, že osobný rast a psychoterapia, ktorá je s ním pre mňa neoddeliteľne spätá, má byť v prvom rade o čomsi, čo nazývame “preprogramovanie podvedomia”.  Také preprogramovanie, po ktorom pre mňa situácie, dnes zložité, v budúcnosti viac zložité nebudú. Po ktorom ma moje dnešné obmedzenia viac obmedzovať nebudú. Akési preprogramovanie, po ktorom to, čo odo mňa dnes vyžaduje opustenie mojej komfortnej zóny, ho viac v budúcnosti vyžadovať nebude. Moja komfortná zóna sa tak rozšíri a zahrnie do seba i tie situácie, ktoré vo mne ešte v

Chystáte sa študovať psychológiu ako vedný odbor alebo sa chcete v oblasti psychológie dovzdelávať ? Spomínate si ešte na prijímačky ? Ak ste sa ozaj usilovali dostať na psychológiu, tak ste si určite dali prihlášku na viac škôl a potom porovnávali podmienky prijatia, čo kde chcú, aké knihy máte zháňať a odhadolvali ste kde máte asi aké šance. Stihli ste sa pri tom všetkom zamyslieť nad tým, čo by malo (a čo určitie nie) byť po vás žiadané na prijímacích skúškach? Predtým ako sa zamyslíme nad skúškami, pripomeňme si, kde na Slovensku máme možnosť študovať dennou formou jednoodborovú 10 semestrálnu psychológiu. Titul magistra psychológie môžeme získať na štyro

Psychoterapia je liečebná metóda pre ľudí, ktorí majú v živote nejaký problém - či už v osobnom živote, partnerskom, alebo pracovnom. Psychoterapia je typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom. Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných prob

IQ inteligencia je pre život jedinca veľmi dôležitá. Ešte dôležitejšia je však EQ teda emocionálna inteligencia. Akademická inteligencia - akademická inteligencia zahŕňa schopnosť myslieť a vyjadruje sa vo forme verbálnej inteligencie, riešenia problémov a praktickej inteligencie. Je to schopnosť vykonať určité zadania, ktoré sú ohodnotené výchovným a školským systémom. Tu patrí napríklad schopnosť čítať, písať, počítať, myslieť logicky, vedieť presný význam cudzích slov či ovládať niekoľko svetových jazykov. Ľudia s vysokým IQ svoj potenciál využívajú v povolaniach, kde je potrebné uplatniť nadpriemerný všeobecný rozhľad, porozumenie vedeckých princípov

Narodenie postihnutého dieťaťa nesporne predstavuje psychickú záťaž, vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie, pričom stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného postihnutia v rodine je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ktoré umožňujú rodičom vysporiadať sa s novou životnou situáciou ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a inštitúcií pomáhajúcich skval

Učíme sa po celý život. Toto motto dnes skutočne platí dvojnásobne. V súčasnosti sa v Európskom priestore očakáva vytváranie podmienok pre celoživotné vzdelávanie dospelých a celoživotné učenie sa pre všetkých občanov. Spoločnosť, ktorej hlavným atribútom sa stávajú vedomosti, poznatky a informácie, vyžaduje vysokú odbornosť. A prinajmenšom tiež kvalitnú odbornú prípravu čo najviac ľudí pre otvorený trh práce. Za vzdelávanie sú zodpovední tak štát, ako aj zamestnávatelia ale i samotní občania. Tí sú vyzývaní k tomu, aby sa aktívne podieľali na procese celoživotného vzdelávania a učenia sa. Jednak v spojitosti s pracovnými úlohami, ale rovnako aj s inými úlo

Čo je psychoterapia a ako vlastne terapia v praxi funguje ? Keby sme robili prieskum názorov na psychoterapiu, pravdepodobne by sme rozpoznali tri štádiá porozumenia, čo je psychoterapia a ako funguje v praxi. Väčšina Slovákov sa nikdy nepohne z tej prvej, zatiaľ čo do tretieho štádia sa ich dostane reálne iba veľmi málo. Dokonca mnoho psychoterapeutov a takmer všetci absolventi psychológie či psychiatrie sú ešte stále zaseknutí v druhom štádiu a dosiaľ sa neprepracovali k tomu poslednému. Poďme si ich všetky prejsť: 1. fáza: Neviem nič o psychoterapeutických školách (smeroch, prístupoch – tieto slová budem v priebehu článku používať ako synonymá). Neviem o tom, že psycho

Psychológia je veda, ktorú tvorí množstvo aplikovaných a teoretických vied. Podľa tohto hľadiska rozlišujeme nasledovné psychologické vedy: Základné teoretické psychologické vedy sú teoretické a ich poznatky slúžia praktickým psychologickým vedám, ktoré uplatňujú tieto poznatky v praxi. Všeobecná psychológia je najzákladnejšia veda, ktorá sa zaoberá psychikou človeka. Skúma poznávacie procesy, poruchami týchto procesov, autoreguláciou človeka či podnetmi ľudského konania (motivačné prvky konania, záujmy, hodnotenie jednotlivcom a pod.). Sociálna psychológia: je to taký druh psychológie, ktorý sa zaoberá predovšetkým vzťahmi medzi ľuďmi. Zaoberá sa problémom začle

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]