Čo je koučing - koučing je partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie,“ hovorí životná a vzťahová koučka Janette Šimková. „Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Môže tak nachádzať podnetné odpovede tam, kde by ich sám nehľadal. To mu umožňuje odstraňovať prekážky brániacemu v tom, aby sa pohol z miesta, kde je, na miesto, kde túži byť. Koučing napomáha odhaliť riešenia a možnosti, ktoré už má človek v sebe, no sám ich nedokáže vidieť. Kouč klientovi neradí, vedie ho. Pomáha vidieť les tam, kde koučovaný vidí len s

Psychológ je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý  vyštudoval odbor psychológia (vedu o psychike a jej procesoch) na univerzite. Psychológia má rôzne zameranie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná psychológia, atď. Psychológia je mimoriadne lákavý vedný odbor, ktorý sa aj u nás na Slovensku v posledných rokoch dostáva viac a viac do povedomia. V západnom svete nie je ničím zvláštnym, že takmer každý človek má svojho psychológa, s ktorým konzultuje osobné problémy a hľadajú spoločne riešenie. Na Slovensku je návšteva psychológa stále považovaná za akúsi stigmu či hanbu, čo sa však, našťastie, postupne vytráca. Psychológ nie je lekár, a teda nemá p

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zl

Duševné ochorenia môžu mať množstvo foriem: ochromujúci smútok pri depresii, nekontrolovateľné nutkavé jednanie pri obsadantne kompulzívnej poruche, narušené myšlienky pri schizofrénii, manické stavy a ťažké depresie pri bipolárnej chorobe. Bez ohľadu na široké rozpätie príznakov a doposiaľ väčšinou neznáme príčiny majú tieto choroby jednu vec spoločnú: poruchu sústavy mozgových dráh. Napríklad pri depresii vedci za použitia zobrazovacích techník našli vybočené mozgové dráhy a zistili nerovnováhu chemických látok ako serotonínu a noradrenalínu. Podobný typ nervovej dysfunkcie bude podľa všetkého príčinou i ďalších duševných chorôb. Otázka, prečo sú presn

Depresia je závažné ochorenie s príznakmi ako je melanchólia, strata schopnosti tešiť sa, strata energie, ťažkosti so sústredením a samovražedné myšlienky. Depresia je choroba, ktorá sa nedá prekonať vôľou. Keď sme depresívni, venujeme sa málo alebo vôbec príjemným aktivitám, a čím menej príjemných činností robíme, budeme tým viac depresívni. Ide o stavy charakterizované smútkom, beznádejou, pocitom viny, vlastnej škaredosti, insuficiencie, hypochondrickým zameraním, somatickými a vegetatívnymi ťažkosťami, samovražednými myšlienkami, prípadne pokusmi o ňu,, poruchou spánku (hyposomnia alebo hypersomnia), sexuálnou dysfunkciou, úzkosťou, pesimizmom, nesústredenosťou

Pociťujete vo svojom živote permanentný stres a napätie, či už v pracovnej, osobnej alebo vzťahovej oblasti ? Ak áno, mali by ste sa nechať otestovať odborníkom a počúvnuť jeho rady pre lepšie duševné zdravie. Stres sprevádza život na zemi už od jeho prvopočiatkov. Preto sa u organizmov vyvinuli komplexné systémy stresovej reakcie, medzi ktorými má ústredné postavenie neuroendokrinná stresová reakcia. Adekvátna neuroendokrinná reakcia predstavovala a predstavuje jeden zo zásadných faktorov umožňujúcich organizmu prežiť pôsobenie stresorov. Prečo potom ale stresová reakcia, ktorá je z fylogenetického hľadiska tak prospešná, sa v súčasnosti u človeka stáva skôr poško

Ak pociťujete potrebu zistiť ako ste na tom s vyhorením osobne, máte možnosť kontaktovať nás. Absolvujete so psychológom diagnostiku a vyšetrenie syndrómu BurnOut, získate tipy a metódy ako s uvedeným syndrómom úspešne bojovať a ako mu v budúcnosti aj aktívne predchádzať. Pojem burnout (vyhorenie) prvýkrát zaviedol do literatúry v roku 1974 Herbert J. Freudenberger. Jeho definícia z roku 1980 uvádza, že vyhorenie predstavuje „stav únavy a frustrácie navodený úplným oddaním sa veci, spôsobu života či vzťahu, ktorý však nesplnil svoje očakávania.“ V priebehu ďalšieho výskumu sa objavili v literatúre nespočetné definície vyhorenia, možno však povedať, že väčšina z

V našom psychologickom centre ponúkame možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie na vydanie psychologického posudku pre výkon služby v SBS. Psychotesty sú povinné bez ohľadu na to, či pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nosí pri výkone práce zbraň, alebo nie. Spôsobilosť na výkon práce je posudzovaná klinicko-psychologickými metódami: rozhovorom, pozorovaním a testami. Zo zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti by sa mali zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svoje práci používa alebo nepoužíva strelnú zbraň. Pri opakovanom posudzovaní zdravotnej spôsobilosti s

Psychotesty na zbrojný preukaz je potrebné vykonať v psychologickom centre pod dohľadom certifikovaného psychológa na predmetnú diagnostiku. Ponúkame možnosť pre záujemcov realizáciu uvedeného vyšetrenia a získania posudku na vydanie zbrojného preukazu. Ak ste držiteľ, nositeľ zbrane a obnovujete si platnosť Vášho zbrojného preukazu alebo ak žiadate o vydanie zbrojného preukazu, ak ste športový strelec alebo ak ste poľovník či zberateľ zbraní a vlastníte zbrojný preukaz, potrebujete absolvovať psychotesty na získanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o

Ponúkame možnosť absolvovať komplexné psychologické vyšetrenie vodičov a psychologickú diagnostiku pre vydanie posudku a potvrdenia pre majitelov vodičského oprávnenia na vedenie motorového vozidla. Psychologické posúdenie pozostáva z testov, ktoré preveria Vaše všeobecné rozumové schopností, reakčné schopností, pozornosť v záťaži, štruktúru osobností, osobný rozhovor a správanie sa počas vyšetrovania. Využívame najmodernejšie psychodiagnostické metódy spoločnosti Schuhfrie dvrátane testu perimeter pre špeciálne skupiny vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov s nebezpečným nákladom je povinný podrobiť sa: žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1,

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]